Etikettarkiv: 2010

Årsmöte 2010-03-28

Plats: #kvastskaft på Wotnet

1. Mötet öppnas 16:16

2. Fastställande av röstlängd

 • Caroline Warnqvist
 • Elisabet Knutsson
 • Ellinor Janneson
 • Emmelie Gansved
 • Freja Dufour
 • Henrik Johansson
 • Johanna Warnqvist
 • Leia Gripencreutz
 • Malin Spånberg
 • Marit Deldén
 • Nathalie Christensen
 • Robin Bergmark
 • Simon Almkvist
 • Sofia Meaden

Henrik Johansson frånvarade 17:24 (punkt 11) till 17:56 (punkt 15). Leia Gripencreutz frånvarade 17:58 (punkt 15) till 18:23 (punkt 17). Ellinor Janneson anslöt sig 18:06 (punkt 15). Emmelie Gansved avlägsnade sig 19:05 (punkt 20).

3. Mötets beslutsmässighet
Kallelsen skickades ut minst två veckor i förväg, så mötet anses beslutsmässigt.

4. Val av mötesordförande
Marit Deldén valdes till mötesordförande.

5. Val av mötessekreterare
Sofia Meaden valdes till mötessekreterare.

6. Val av justerare tillika rösträknare
Caroline Warnqvist och Johanna Warnqvist valdes till justerare och rösträknare.

7. Adjungeringar
Inga – alla närvarande är medlemmar i föreningen.

8. Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes.

9. Verksamhetsberättelse
Följande punkter utgjorde verksamhetsplanen för år 2009 under årsmötet och vad som har gjorts:

 • Försöka arrangera ett nytt officiellt SHiRL i mån av pengar och intresse: Det fanns intresse för en IRL-träff men den som ansvarade för planeringen lade ner det.
 • Söka bidrag ifrån SVEROK: Vi har sökt och fått c:a 3000 kr.
 • Försöka värva fler medlemmar: En marknadsföringsstrategi har börjat planeras och är tänkt ska genomföras under 2010.
 • Skriva kontrakt mellan RSFK och Rollspelet Svenska Hogwarts: Detta har genomförts.

Utöver detta har ett forum för föreningen fixats, medlemskort införts och diskussioner har inletts med medlemmarna om startande av medlemstidning och eventuellt framtida arrangerande av ett Harry Potter-konvent.

 • Medlemskort (en pdf-fil med namn, elevhem och datum) har mejlats ut till samtliga medlemmar som registrerat sig under 2009.
 • Det diskuterades en stor IRL-träff ihop med Rollspelet Svenska Hogwarts (SH), men som inte blev av.
 • I december 2009 postades information om föreningen i SH:s forum, där diskussion om vad medlemmarna vill att RSFK ska göra började. Nu när föreningen har ett fristående forum kommer den att fortsätta där.

Mötet godkände verksamhetsberättelsen.

10. Ekonomisk berättelse
Ingående saldo från 2008: 4415,50:-
(varav kontanter 383,50:-)

Inkomster 2009:
Bidrag från Sverok: 3560:-
Bidrag från Sverok: 265:-

Utgifter:
Betalning av vattenpump till husägarna på SHiRL2008: 1000:-

Föreningens saldo: 7240,50:-

Vi har mer pengar idag eftersom vi fått in bidrag för 2009 i januari. Den ekonomiska berättelsen är godkänd av föreningens revisor och godkändes av mötet.

11. Revisionsberättelse
Undertecknad, som av Rollspelsföreningen Kvastskafts årsmöte utsetts granska räkenskaper och förvaltning för år 2009 får efter fullgjort uppdrag avge följande revisionsberättelse.

Jag har granskat föreningens räkenskaper och gått igenom protokoll och handlingar, som lämnar upplysningar om föreningens ekonomi och förvaltning. Inkomster och utgifter är riktigt verifierade.

Då det under revisionen inte framkommit anledning, tillstryker jag att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen under verksamhetsåret 2009.

Kenneth Deldén

Mötet godkände revisionsberättelsen.

12. Ansvarsfrihet
Mötet beslutade att styrelsen är ansvarsfri för år 2009.

13. Verksamhetsplan
Mötet godkände följande verksamhetsplan för 2010:

 • Uppmuntra till anordnandet av ett stort SHiRL2010
 • Göra en plan för att marknadsföra föreningen och utföra den
 • Skriva ett styrdokument för hur man ska söka bidrag till mini-IRL
 • Skriva ett styrdokument kring hur nya rollspel kan ansluta sig till föreningen
 • Lansera en medlemstidning
 • Styrelsen ska arbeta med att skapa mer transparens i föreningen

14. Motioner
Mötet bordlade punkten då det inte inkommit några motioner att ta upp på årsmötet.

15. Budget
* = redan inkomna inkomster eller utbetalade utgifter under 2010

Inkomster:
* Ingående saldo från 2009: 7240,50:-
* Bidrag från Sverok: 7060:-

Utgifter:
* Hemsidekostnader utbetalade till Sofia Meaden: 1115,50:-
Hemsidekostnader som tillkommer under året: 500:-
SHiRL2010: 7000:-
Marknadsföring: 1000:-
Bidrag till mini-IRL: 3000:-
Administrativa kostnader: 300:-
Buffert till nästa år/Oförutsedda utgifter: 1385:-

Mötet godkände budgeten och beslutade att bifalla yrkandet på att styrelsen får mandat att ändra i budgeten löpande under året om de finner att så måste göras, under förutsättning att detta meddelas medlemmarna när det görs.

16. Val av ordförande
Sofia Meaden återvaldes till styrelseordförande.

17. Val av styrelse
Mötet valde följande till styrelse:

Sekreterare: Malin Toftefors
Kassör: Marit Deldén
Vice ordförande/Ledamot: Fredrik Sjöström
Ledamot: Emmelie Gansved

18. Val av valberedare
Freja Dufour och Simon Almkvist valdes till valberedare.

19. Val av revisor
Jonatan Kindh valdes till revisor.

20. Övriga frågor

a. Årsmötet beslutade att ålägga styrelsen att till nästa årsmöte framlägga något förslag på stadgeändring om hur Motioner och Övriga frågor ska hanteras, eftersom det uppstod en diskussion om detta tidigare under mötet. Det beslutades även att styrelsen får i ansvar att i lika god tid se över samtliga stadgar och om det behöver ändras några, inkludera det i denna ändring.

Enligt Sveroks egna förbundsstadgar så kräver det på deras egna möten två tredjedelars majoritet för bifall för att Övriga frågor ska röstas igenom. I övrigt ses det som att motioner är förslag inkomna under en viss förutbestämd tid och som medlemmar och styrelse kan ta ställning till i förväg och sedan rösta om på mötet, medan Övriga frågor är förslag som inte framkommit förrän på mötet, men som ändå kan röstas om på mötet.

b. Årsmötet beslutade att bifalla en yrkan på att årsmötet ska tolka ordalydelsen ”två på varandra följande ordinarie årsmöten” (i §16 Stadgeändring i föreningsstadgarna) som att ”ordinarie årsmöten” även innefattar ”extrainsatt medlemsmöte”, där man precis som årsmötet skickar ut kallelse till mötet minst två veckor i förväg, precis som det krävs för ett årsmöte.

21. Mötet avslutas 19:22