Etikettarkiv: 2006

Styrelsemöte 2006-11-18

Plats: #kvastskaft på Wotnet
Datum: 2006-11-18

1. Mötets öppnande

Mötet öppnades av ordförande Traxy, ca 17:15.

2. Närvarande:

Angfiel
Shetani
SweetSinner
Taura-Tierno
Traxy

3. Val av mötesordförande

Taura-Tierno valdes till mötesordförande.

4. Val av mötessekreterare

Traxy valdes till mötessekreterare.

5. Val av mötesjusterare

Mötet beslutade att inga justerare behövde utses.

6. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

7. Föregående protokoll

Alla nu närvarande var med vid föregående möte.

8. Föreningskonto

Angfiel har varit i kontakt med ett flertal olika banker, för att se vilken som är bäst lämpad för föreningens ändamål. Styrelsen beslöt att Swedbank var den bank som passar föreningen bäst. För tillfället finns inget behov av att betala för att använda sig av betalningsmöjligheter på Internet, men om behovet skulle uppstå, så kan detta kopplas till kontot i efterhand. Hur det är med att skaffa organisationsnummer, och om man ska ansöka till SVEROK innan man skaffar det, ska Taura-Tierno undersöka och meddela i styrelsens forum.

9. Kontrakt med rollspelet Svenska Hogwarts

Taura-Tierno har sedan förra styrelsemötet varit i kontakt med en person som ska se över kontraktet. Denna person har skickat förslaget vidare till en jurist för att finslipas, men denna person har varit bortrest, så de har ej återkommit till honom än, men kommer att låta styrelsen veta så snart han får veta något ifrån dem.

10. T-shirts

Styrelsen beslutade att skjuta på denna diskussion tills själva föreningen är färdig med SVEROK-anslutningen, och under tiden hålla utkik efter olika tryckerier och erbjudanden.

11. Övriga frågor

Årsmöte och valberedning

Årsmöte ska hållas senast 31 mars 2007, så styrelsen tycker det är bra att lägga årsmötet till någon gång i mitten av mars månad. Valberedningen bör notifieras i mitten av december, så att de kan börja med sin uppgift efter det. Taura-Tierno ska undersöka vilka regler som gäller för valberedning.

Bidrag till filmkväll i Stockholm

Efter en lång diskussion så beslöt styrelsen till slut att avslå förslaget om bidrag till en filmkväll. Orsaken till detta är att eftersom vi ännu inte anslutit oss till SVEROK, så vet vi inte hur mycket pengar vi egentligen har att röra oss med nästa år. Fram tills dess att föreningen har organisationsnummer, bankkonto och SVEROK-medlemskap och vet hur mycket vi kommer att få ifrån dem, så har styrelsen beslutat att man som medlem inte kan ansöka om bidrag för IRL-träffar.

12. Nästa möte

Nästa möte bestämdes till den 14 december. Tills dess ska det diskuteras i forumet om hur IRL-träffar definieras och vad som ska krävas av arrangörer för att kunna få söka bidrag ifrån föreningen.

13. Mötets avslutande

Mötet avslutades av mötesordförande Taura-Tierno.

Styrelsemöte 2006-10-08

Plats: #kvastskaft på Wotnet
Datum: 2006-10-08

1. Mötets öppnande

Mötet öppnades av ordförande Traxy, ca 17:20.

2. Närvarande:

Shetani
Angfiel
SweetSinner
Taura-Tierno
Traxy

SweetSinner anlände först 17:33, i tid till punkt 5.

3. Val av mötesordförande

Taura-Tierno valdes till mötesordförande.

4. Val av mötessekreterare

Traxy valdes till mötessekreterare.

5. Val av mötesjusterare

Mötet beslutade att inga justerare behövde utses.

6. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

7. Föregående protokoll

Detta är det första styrelsemötet.

8. Fördelning av uppgifter

  • Det bestämdes att protokollet ifrån föreningsgrundarmötet skulle renskrivas av Angfiel och sedan emailas över till Traxy, som skriver ut och skriver under det och skickar det till dåvarande mötessekreteraren Admanta, som skriver under och skickar vidare det till dåvarande justeraren SweetSinner, sedan den andra justeraren Joti, som slutligen lämnar över det färdigunderskrivna mötesprotokollet till Angfiel eller Shetani, som i sin tur skickar in det till SVEROK.
  • Traxy valdes till att få ansvaret att se till att mötesprotokollen finns att tillgå på föreningens hemsida, och även att lägga upp föreningens stadgar där.
  • Angfiel skrevs som firmatecknare på föreningsgrundarmötet, så hon fick i uppdrag att kolla upp vilka erbjudanden de olika bankerna har för att skaffa ett konto åt föreningen och redovisar detta på nästa styrelsemöte, där beslut kommer att fattas.

9. Budget

Efter genomförandet av IRL-träffen “SHiRL 2006” har föreningen 1338 kr i kassan, som finns hos Angfiel, i egenskap av kassör. Kvitton för armband som ska skickas ut till medlemmarna har Traxy, som ska skicka detta till kassören. Avgift för hemsida och domänadresser behöver betalas först nästa verksamhetsår. Planerade utgifter för nuvarande verksamhetsår beräknas ligga på 190-200 kr.

10. Kontrakt med rollspelet Svenska Hogwarts

Taura-Tierno tar förslaget om kontrakt Traxy postade i forumet och tar upp det till diskussion med folk han känner som erbjudit sig att hjälpa till med utformningen av detta kontrakt, för att på nästa styrelsemöte återkomma med ett förslag som vi i styrelsen kan titta på.

11. Övriga frågor

Revidering av budgeten för att lägga tilladministrationskostnader

Mötet godkände att budgeten revideras och att utgiften Administration à 200 kronor läggs till. Denna ska kunna användas som ersättning för porto, kopior av viktiga papper, kuvert och liknande när det gäller föreningsarbete, mot uppvisande av kvitto.

Reklam för rollspelet Svenska Hogwarts och Rollspelsföreningen Kvastskaft

Efter diskussion fanns det inga konkreta förslag på reklam som föreningen skulle behöva sponsra finansiellt, så diskussionen bordlades, tills dess att behov uppstår.

SHiRL 2007

Efter en lång diskussion beslutades det att gå på förslaget om att Kvastskaft postar i forumet att det behövs arrangörer för SHiRL 2007, och att vi vill ha folk som är intresserade och helst över 18 år, då det är en del administrativt arbete, underskrifter och liknande som krävs. Dessa väljs ut av Kvastskaft efter kriterier som föreningen tillsammans kommer överens om och får sedan i uppgift att ha hand om SHiRL 2007. De kollar upp lokaler, mat, aktiviteter eller liknande. Större beslut går genom Kvastskaft, speciellt ekonomi som ju går genom kassören men annars får de besluta i alla frågor. Om de vill så kan de gärna få ta upp saker till diskussion på forumet men det är inget krav på dem. Det är de som sitter som ytterst ansvariga över träffen, förutom då Kvastskaft som kan säga nej rent pengamässigt osv. Taura-Tierno reserverade sig mot beslutet.

12. Nästa möte

Efter en del diskussioner bestämdes det att hålla nästa möte inom en månad, men överlämnade beslutet till att diskuteras i forumet, och datum/tid bestämmas där.

13. Mötets avslutande

Mötet avslutades av mötesordförande Taura-Tierno.

Möte för startande av förening

Plats: NORCO-hallen, Moa Martinsons gata, Norrköping
Datum: 2006-08-05

Närvarande: Traxy, Gaya, Arienne, miss Foxears, Angfiel, SweetSinner, Shetani, Zamora, Taura-Tierno, ylva, Joti, Admanta och Korpa.

1. Mötet öppnas

2. Val av mötesordförande

Traxy väljs till mötesordförande.

3. Val av mötessekreterare

Admanta välj till mötessekreterare.

4. Val av justerare

SweetSinner och Joti väljs till justerare.

5. Dagordningen fastställs

Mötet fastställer dagordningen.

6. Föreningen bildas

Mötet beslutar att starta en förening.
Mötet röstar för namnförslaget Kvastskaft.

7. Stadgar

Mötet beslutar att sätet ska ligga i Linköping.
Mötet beslutar att anta SVEROKs grundstadgar med undantaget att revidera stadgan Syfte till: Föreningens syfte är främst att främja Harry Potter-rollspel.

8. Medlemskap i SVEROK

Mötet beslutar att ansluta föreningen till SVEROK.

9. Medlemsavgift

Mötet beslutar att lägga medlemsavgiften på 0 kronor.

10. Verksamhetsplan

Mötet beslutar att de ska anordna en IRL-träff för spelande av Harry Potter-rollspel.
Mötet beslutar även att skriva kontrakt med ett Harry Potter-rollspel.

11. Fastställa budget

Mötet beslutar att främja Svenska Hogwarts, ett Harry Potter rollspel på Internet, genom finansiella bidrag för exempelvis hemsidekostnad.

12. Val av styrelse

Mötet väljer Traxy till Ordförande
Mötet väljer Shetani till Vice Ordförande
Mötet väljer Taura-Tierno till Sekreterare
Mötet väljer Angfiel till Kassör
Mötet väljer SweetSinner till Ledamot

13. Val av firmatecknare

Angfiel väljs till konto och firmatecknare.
Vid behov har mötet även godkänt Gaya till konto och firmatecknare.

14. Val av revisor

Mötet väljer Sparrow till revisor

15. Val av valberedning

Mötet väljer Admanta och ylva till valberedning.

16. Mötet avslutas