Styrelsemöte 2017-04-18

 1. Mötet öppnas 17:03
 2. Val av mötesfunktionärer
  2.1 Ordförande
  Leffe väljs till mötesordförande.
  2.2 Sekreterare
  Foxears väljs till mötessekreterare.
  2.3 Justerare
  Shetani väljs till justerare
 3. Adjungerande
  Inga adjungeringar behövs.
 4. Godkännande av dagordning
  Dagordningen godkänns.
 5. Arbetsdokument för Styrelsen
  Leffe yrkar att ändra ”Styrelsen har möten lördagen som infaller innan den 18 varje månad, klockan 15-17” till ”Styrelsen har möten i slutet av månaden.”
  Shetani yrkar att ändra ”I slutet av varje möte påminns styrelsemedlemmarna om när nästa möte ska hållas” till ”I slutet av varje möte beslutas nästa mötestid utifrån en doodle som skickats ut innan mötet.”
  Leffe yrkar att ”Kallelse med dagordning ska skickas till styrelsen 1 vecka innan mötet. Eftersom samtliga i styrelsen vet tiden för mötet ska punkter som ska tas upp i dagordningen skickas till ordföranden innan den officiella kallelsen skickas ut.” till ”Kallelse med dagordning ska skickas till styrelsen 3 dagar innan mötet. Eftersom samtliga i styrelsen vet tiden för mötet ska punkter som ska tas upp i dagordningen skickas till ordföranden innan den officiella kallelsen skickas ut. Styrelsen får kollektivt ansvar att påminna varandra att skicka in underlag innan kallelsen skickas ut.”
  Leffe yrkar att ändra ”Protokollen från varje möte ska göras tillgänglig för alla i styrelsen och för medlemmarna så snart som möjligt, men senast 1 månad från mötet. Innan protokollen görs tillgänglig för alla ska de justeras av den/de som valdes som justerare på mötet.” till ”Protokollen från varje möte ska göras tillgänglig för alla i styrelsen senast två veckor efter mötet, detta protokoll kan vara ojusterat. De justerade protokollen ska även göras tillgänglig för medlemmarna senast 1 månad från mötet.”
  Foxears yrkar att lägga till ”Sekreteraren ansvarar för att kolla och besvara föreningens mail med jämna mellanrum.” på avsnittet om Sekreteraren.
  Leffe yrkar att stryka ”Styrelsen har också tillgång till en intern facebookgrupp.”
  Foxears yrkar att ändra ”Styrelsen har också tillgång till en facebooksida, …” till ” Styrelsen har också tillgång till en facebooksida och en twitter, …”.
  Leffe yrkar att ändra Skype till Discord, samt ändra 48 till 24 timmar under per capsulam-beslut.
  Styrelsen bifaller samtliga yrkanden enhälligt.
 6. Demokratiobservatör & likabehandlingsplan
  Foxears får i uppdrag att efter att ha lagt upp likabehandlingsplanen på hemsidan göra en facebook-post som promotar den.
  Styrelsen beslutar att inte ha en demokratiobservatör och därmed ta bort det från alla ställen i arbetsdokumentet.
 7. Skatteverket & protokoll
  Styrelsen noterar att vi väntar på en justerare för årsmötesprotokollet.
 8. Verksamhetsplan & Budget
  Liz får i uppdrag att se över arrangörstexten på http://www.kvastskaft.org/for-arrangorer/ till nästa styrelsemöte.
  Styrelsen beslutar att styrelsen lägger upp en post om det på facebook/twitter under/efter varje styrelsemöte.
  Leffe får i uppdrag att prata med designern om loggan, samt kolla upp reklamblad.
  Leffe får i uppdrag att göra en medlemsenkät.
  Foxears får i uppdrag att prata med Elyon om hon har reklambladen mer högupplösta.
  Styrelsen beslutar att SHiRL ska hållas 10-13 augusti. Foxears får i uppdrag att posta en intresseanmälan på forumet och länka till den på facebook.
  Shetani får i uppdrag att ta kontakt med SL på SH för att undersöka framtida samarbete.
 9. Övriga frågor
  Foxears ber alla fylla i sina kontaktuppgifter i kontaktuppgiftsdokumentet.
 10. Nästa möte
  Nästa möte blir den 23 maj kl 19-21.
 11. Mötet avslutas 18:57