Styrelsemöte 2017-02-16

 1. Mötet öppnas klockan 18:13.
 2. Val av mötesfunktionärer
  2.1 Val av mötesordförande
  Leffe väljs till mötesordförande.
  2.2 Val av mötessekreterare
  Foxears väljs till mötessekreterare.
  2.3 Val av justerare
  Vargen och Kotte väljs till justerare.
 3. Närvaro
  Leffe, Foxears, Vargen och Kotte.
 4. Adjungerade
  Inga behöver adjungeras in.
 5. Godkännande av Dagordning
  Dagordningen godkänns.
 6. Årsmöte 2017
  6.1 Likabehandlingsplan
  Leffe får i uppgift att skriva handlingsplanen för likabehandling.
  Kotte och Vargen får i uppgift att skriva klart medlemmar och årsmöte.
  Foxears får i uppgifta att skriva inledning och färdigställa likabehandlingsplanen.
  Likabehandlingsplanen ska vara klar 27 februari.
  Likabehandlingsplanen kommer klubbas som ett PC-beslut.
  6.2 Revisorn
  Styrelsen noterar att revisorn har kontaktats.
  6.3 Valberedningen
  Styrelsen noterar att valberedningen har kontaktats.
  6.4 Ekonomisk berättelse
  Leffe får i uppgift att skriva den ekonomiska berättelsen.
  Den ekonomiska berättelsen ska vara klar 27 februari.
  Den ekonomiska berättelsen kommer klubbas som ett PC-beslut.
  6.5 Verksamhetsberättelse
  Foxears får i uppgift att skriva verksamhetsberättelsen.
  Verksamhetsberättelsen ska vara klar 27 februari.
  Verksamhetsberättelsen kommer klubbas som ett PC-beslut.
  6.6 Budget
  Leffe får i uppgift att skriva budgeten.
  Budgeten ska vara klar 27 februari.
  Budgeten kommer klubbas som ett PC-beslut.
  6.7 Verksamhetsplan
  Leffe får i uppgift att skriva verksamhetsplanen.
  Verksamhetsplanen ska vara klar 27 februari.
  Verksamhetsplanen kommer klubbas som ett PC-beslut.
  6.8 Stödmedlemskap för äldre medlemmar
  Styrelsen diskuterar frågan och väljer att inte ta den vidare vid det här tillfället.
  6.9 Datum och tid
  Styrelsen beslutar att årsmötet ska hållas söndagen den 26 mars klockan 18:00 på en egen Discord-server.
  Styrelsen noterar att kallelse och dagordning måste skickas ut senast den 12 mars.
 7. Firmateckning
  Styrelsen noterar att Leffe har fått papprena och kommer skicka vidare dem.
 8. Återkoppling av filmträff och 10-årstävling.
  Styrelsen noterar att det inte fanns intresse för varken filmträff eller 10-årstävning.
 9. Räkningar/domäner
  Styrelsen har betalat domäner i början av januari.
  Styrelsen noterar att det finns räkningar att betala till SH.
 10. Föreningslogga
  Designern till loggan har inte hunnit göra en logga.
  Styrelsen beslutar att utöka deadline för loggan i hopp om att designern kan få tid till den senare.
 11. Flyers
  Styrelsen har kollat upp tryckeriet print24.com. Kostnaden skulle bli ca 1000 kr att trycka upp ca 2000 flyers.
  Styrelsen bordlägger frågan tills vidare.
 12. Öka aktivitet på SH
  Styrelsen beslutar att ta kontakt med SH om att erbjuda kostnad för priser i eventuella aktivitetstävlingar.
 13. SHiRL2017
  Styrelsen diskuterade frågan och tar upp det på nästa möte för att klubba ansvariga.
 14. Övriga frågor
  Inga övriga frågor.
 15. Nästa möte
  Torsdagen den 9 mars klockan 18.
 16. Mötet avslutas 20:04