Styrelsemöte 2016-11-08

 1. Mötets öppnande 18:13
 2. Val av mötesfunktionärer
  2.1 Val av mötesordförande
  Leffe väljs till mötesordförande.
  2.2 Val av mötessekreterare
  Foxears väljs till mötessekreterare.
  2.3 Val av justerare
  Vargen och Kotte väljs till justerare.
  2.4 Val av demokratiobservatör
  Styrelsen väljer att inte ha en demokratiobservatör
 3. Närvaro
  Leffe, Foxears, Kotte och Vargen
 4. Adjungerande
  Inga behöver adjungeras in.
 5. Godkännande av dagordning
  Dagordningen godkänns.
 6. Likabehandlingsplan
  Områdena som styrelsen vill inkludera i likabehandlingsplanen är: Styrelsen, årsmötet, medlemmarna, SHiRL.
  Styrelsen beslutar att dela upp sig i två grupper som tar två punkter var.
  Kotte och Vargen får i uppgift att skriva om årsmöte och medlemmar.
  Leffe och Foxears får i uppgift att skriva om styrelsen och SHiRL.
  Styrelsen beslutar att ett tydligt utkast ska vara klart till nästa möte.
 7. Firmateckning
  Styrelsen noterar att Vargen kommer skicka papper till Leffe.
 8. Filmträff i Stockholm
  Styrelsen konstaterar att intresset var för lågt och beslutar att ställa in eventet.
  Styrelsen beslutar att uppmuntra folk att se filmen tillsammans enligt följande regler:
  “Om tre eller fler medlemmar går tillsammans ersätter Kvastskaft upp till 155 kr av biljettkostnaden per medlem mot kvitto. Skriv medlemmarnas namn på kvittot, skanna in och skicka som mail till rollspelsföreningen@kvastskaft.org, skriv även i mailen det kontonummer där Kvastskaft kan sätta in pengarna. Skicka endast ett mail per grupp.”

 9. 10-årstävling
  Styrelsen konstater att intresse är lågt för tävlingen och kollar efter olika sätt att uppmuntra deltagande.
  Styrelsen beslutar att förlänga tävlingens deadline till och med 1:a januari 2017.
 10. Räkningar/Domäner
  Styrelsen noterar att Foxears kollar med Loopia om räkningar.
 11. Verksamhetsplan
  11.1 Alternativa bidrag
  Styrelsen bordlägger bidragssökande tills vidare
  11.2 Samarbete med Uppsala Slugclub & Liute Magiskt
  Styrelsen bordlägger att kontakta nämnda föreningar tills vidare.
  11.3 Föreningslogga
  Leffe tar på sig att höra med Rilex om hur det går.
  11.4 Trycka flyers
  Leffe tar på sig att höra med en bekant om pris.
  11.5 Öka aktivitet på SH
  Kvastskaft kan sponsra med pengar till priser i tävlingar
  Styrelsen beslutar att ta upp och diskutera mer om detta på nästa möte.
 12. Årsmöte 2017
  Styrelsen ger Vargen i uppdrag att kontakta revisorn.
  Styrelsen ger Leffe i uppdrag att kontakta valberedningen.
  Styrelsen ger Leffe och Vargen ansvar för den ekonomiska berättelsen.
  Styrelsen ger Foxears ansvar för verksamhetsberättelsen.
  Styrelsen ger Leffe och Kotte ansvar för budgeten och verksamhetsplanen.
  Styrelsen diskuterar frågan om medlemskap vs stödmedlemsskap för äldre medlemmar och beslutar att ta upp det igen på nästa möte.
 13. Demokratiobservatör
  Styrelsen beslutar att stryka användandet av demokratiobservatör för denna styrelse, men uppmuntrar nästa års styrelse att ta upp punkten igen.
 14. Spellov 2016
  Styrelsen konstaterar att spellovet redan har varit och föreslår att titta på det igen till nästa år i god tid.
 15. Övriga frågor
  15.1 SHiRL2017
  Styrelsen beslutar att ta upp SHiRL2017 som en punkt på nästa möte.
 16. Nästa möte
  Nästa möte blir den 7 december 18-20.
 17. Mötet avslutas 19:53