Styrelsemöte 2016-06-26

 1. Mötets öppnande 15:03
 2. Närvarande
  Leffe, Vargen, Foxears och Kotte (försvann under punkt 13)
 3. Val av mötesfunktionärer
  3.1 Val av ordförande

  Styrelsen väljer Leffe till mötesordförande.
  3.2 Val av sekreterare
  Stryrelsen väljer Foxears till mötessekreterare.
  3.3 Val av justerare
  Styrelsen väljer Kotte och Vargen till justerare.
 4. Adjungerade
  Inga som behöver adjungeras in är på mötet.
 5. Godkännande av dagordning
  Styrelsen godkänner dagordningen.
 6. Firmateckning
  Protokollen från det extrainsatta årsmötet och ordinarie årsmöte är på väg.
  Vargen ska fixa organisationsnummer från skatteverket, sen kan firmateckningen ske.
  Punkten bordläggs.
 7. Styrelsens arbetsdokument
  Styrelsen beslutar mötestiden att bli lördagen som infaller innan den 18 varje månad, klockan 15-17.
  Styrelsen godtar arbetsdokumentet med ovan gjorda ändringar.
 8. SHiRL2016
  Styrelsen anser att pga rådande omständigheter kring SHiRL2016 bör det skjutas fram. Förslagsvis till höstlovet v44.
  Styrelsen kommunicerar detta till SHiRL-gruppen och om de vill/orkar/kan ordna SHiRL i augusti som planerat så stöttar styrelsen det. I annat fall sitter samma SHiRL-grupp kvar för att arrangera SHiRL antingen senare under 2016 eller under 2017.
  Om SHiRL2016 skjuts fram eller ställs in tar styrelsen på sig fullständigt ansvar för det beslutet.
  Det är styrelsens ambition att ordna SHiRL2017 om det inte blir något detta år.
  Styrelsen uppdrar Kotte att prata med Emmis som i sin tur tar upp det med SHiRL-gruppen.
 9. Demokratiobservatör
  Styrelsen beslutar att ha demokratiobservatör på de nästkommande mötena och sedan utvärdera om det är någonting att fortsätta med. Punkten läggs till på dagordningen efter val av justerare.
  Styrelsen beslutar att på nästa möte diskutera hur demokratiobservatören ska agera och hur konflikter ska lösas.
 10. Uppdatering av stadgeändring
  Foxears har uppdaterat stadgarna på hemsidan samt skickat till Sverok. Sverok har godkänt de nya stadgarna.
 11. Likabehandlingsplan
  Styrelsen beslutar att Kotte och Emmis jobbar vidare på dokumentet och det tas upp igen på styrelsemötet i september.
 12. Spellov 2016
  Styrelsen uppdrar Foxears att hålla koll på spellovet och hur det kan implementeras med RSFK.
 13. 10års-tävling
  Styrelsen bordlägger punkten till nästa möte.
 14. Verksamhetsplan
  Styrelsen gick igenom verksamhetsplanen.
 15. Övriga frågor
  Inga övriga frågor.
 16. Nästa möte
  Nästa möte blir lördagen den 16/7 klockan 15-17.
 17. Mötets avslutande 16:53