Styrelsemöte 2016-05-15

 1. Mötets öppnande 18:08
 2. Val av mötesfunktionärer
  2.1 Ordförande
  Styrelsen väljer Kotte som mötesordförande.
  2.2 Sekreterare
  Styrelsen väljer Foxears som mötessekreterare.
  2.3 Justerare
  Styrelsen väljer Emmis som justerare.
 3. Adjungerande
  Emmis, Foxears och Kotte är närvarande.
  Inga som behöver adjungeras är på mötet.
 4. Godkännande av dagordning
  Styrelsen beslutar att ändra punkt 9 till SHiRL, med 2 underpunkter: Meddelande och Budget.
  Styrelsen godkänner dagordningen
 5. Styrelsens arbetsdokument
  Styrelsen beslutar:
  att styrelsen har möten söndagen som infaller innan den 18 varje månad, klockan 18-20.
  att styrelsen ska föra beslutsprotokoll, samt med möjlighet att lägga till viktigt information.
  att anta Styrelsens arbetsdokument med ovan beslutade ändringar samt de kommentarer som finns i dokumentet.
  Styrelsen uppdrar Foxears att utföra dessa ändringar.
 6. Likabehandlingsplan
  Styrelsen uppdrar Kotte och Emmis att lägga till text om varje punkt i innehållet innan nästa möte.
 7. Extrainsatt årsmöte
  Styrelsen beslutar att lägga det extrainsatta årsmötet 2016-06-04, kl 18.
  Styrelsen beslutar att Kotte ligger på valberedningen att hitta någon.
  Styrelsen beslutar att Foxears skriver och skickar ut en kallelse senast 2016-05-21.
 8. Verksamhetsplan
  Styrelsen uppdrar Kotte att googla föreningar.
  Styrelsen beslutar att kolla verksamhetsplanen varje möte.
 9. SHiRL
  9.1 Meddelande
  Styrelsen beslutar att Emmis skriver ihop ett meddelande att posta på forumet och tar kontakt med SHiRL-gruppen
  9.2 Budget
  Styrelsen anser att budgetförslaget ser bra ut.
  Styrelsen uppdrar Foxears att fråga SHiRL-gruppen om oklara punkter.
 10. Övriga frågor
  Inga övriga frågor.
 11. Nästa möte
  Nästa möte hålls 2016-06-12, kl 18-20.
 12. Mötets avslutande 20:15