Styrelsemöte 2015-11-07

Möte angående SHiRL 2016.

 1. Mötet öppnas
 2. Dagordningens godkännande
  Dagordningen godkänns, se bifogad dagordning.

 3. Val av mötesordförande
  Kotte9 väljs till mötesordförande

 4. Val av mötessekreterare
  Ailue väljs till mötessekreterare

 5. Val av justerare
  Leffe och Rebecca väljs till justerare

 6. Adjungerande
  Närvarande: Foxears, Ailue, Kyashi, Leffe, Rebecca, Kotte9
  Ej närvarande: Emmis och TraXy
 1. Plats för SHiRL 2016
  Mötet beslutar att ett område
   för lokal skall beslutas och att en sedan skall vända sig till Svenska Hogwarts medlemmar för att få tips om lokaler. Foxears får ansvar för att skriva ihop detta och skicka till Leffe som sedan postar från Kvastskafts forumkonto.

 2. Organisationsgrupp
  Mötet beslutar att:
  * att styrelsen annonserar efter personer som vill hjälpa till att arrangera SHiRL2016 inom det kartområdet som vi redan har definierat.
  * att styrelsen annonserar efter en samordnare för sig.
  * att gruppen sedan internt utser personer som har hand om inbjudningarna, lokalen, resor, mat och underhållning.
  * att Kotte, Emmis och Leffe skriver ihop en sådan ansökan som är tydlig med vad det innebär att arrangera ett SHiRL2016.
 1. Ekonomi
  Frågan om ekonomi bordläggs till nästa möte (ev. nästa styrelsemöte)

 2. Övriga frågor
  Inga övriga frågor.
 3. Nästa möte
  Nästa möte blir ett ordinarie styrelsemöte.

 4. Mötet avslutas