Styrelsemöte 2015-06-12

 1. Mötets öppnande 18:02
 2. Val av mötesfunktionärer
  2.1 Ordförande

  Styrelsen väljer Kotte till mötesordförande.
  2.2 Sekreterare
  Styrelsen väljer Foxears till mötessekreterare.
  2.3 Justerare
  Styrelsen väljer Emmis till justerare.
 3. Adjungerande
  Inga behöver adjungeras in.
 4. Godkännande av dagordning
  Då Kvastskaft inte har någon ordförande och ingen dagordning skickats ut, bestäms dagordningen under denna punkt. Dagordningen godkänns.
 5. Extrainsatt årsmöte
  Styrelsen går igenom dagordningen för mötet och ser till att alla punkter är lösta. Frågan bordläggs.
 6. Likabehandlingsplan
  Styrelsen konstaterar att det hittills utförda arbetet med likabehandlingsplanen ser bra ut. Frågan bordläggs.
 7. Verksamhetsplanen
  Styrelsen beslutar att RSFK anordnar en tävling i samband med att föreningen fyller 10. Den ska sluta 2016-10-10. Tanken är att tävlande ska skapa något ON-kreativt på temat ”Kvastskaft”. Fyra priser, ett för varje elevhem. Vidare diskussion på nästa möte.
  Styrelsen uppdrar Emmis att ta kontakt med Rilex och Foxears att ta kontakt med Elyon om att designa loggan.
  Styrelsen uppdrar Kotte att kolla runt efter nya bidrag som kvastskaft kan söka.
  Styrelsen uppdrar Kotte att skriva ett mail till SF-bokhandlarna om att lägga ut lappar för SH och RSFK i samband med boksläppet av The Cursed Child.
 8. SHiRL
  Diskuterat eventuella lösningar på de problem som uppstått i och med avhopp i SHiRL-gruppen som Emmis får föra vidare. Frågan bordläggs.
 9. Övriga frågor
  Inga övriga frågor.
 10. Nästa möte
  Styrelsen förlägger nästa möte till söndagen den 26 juni kl 18:00. Sedan återgår styrelsen som vanligt till möten söndagen innan den 18 varje månad.
  Styrelsen uppdrar Foxears att informera nya styrelsemedlemmar om detta möte i anslutning till det extrainsatta årsmötet.
 11. Mötets avslutande 19:30