Styrelsemöte 2015-04-19

  1. Mötet öppnas
  2. Val av mötesfuntionärer:

Mötesordförande: Rebbi
Mötessekreterare: Ailue
Justerare: Foxears, Leffe

  1. Adjungerande
  2. Godkännande av dagordning (Punkten 4. Beslut angående vice demokratiobservatör ändras till 4. Diskussion angående demokratiobservatör, punkt 9. SHiRL 2016 läggs till i dagordningen)
  3. Diskussion kring och fastställande av ordningsregler för mötet:

– Mötet beslutar att alltid ha en talarlista och sedan få ifrån den om mötet anser att en friare diskussion behöver föras.

  1. Styrelsens arbetsdokument:

Mötet beslutar att Leffe, Foxears och TraXy skall skriva ihop ett förslag på Styrelsens arbetsdokument till nästa möte som tar med sig alla de tankar och idéer som mötet har lyft.

  1. Diskussion angående demokratiobservatör:

– Frågan bordläggs

  1. Föreningens stadgar – förslag kring uppdatering av stadgar, samt likabehandlingsplan:

– Mötet beslutar att två grupper för skrivande av förslag på likabehandlingsplan resp. stadgeändringar skall upprättas.

–  Mötet beslutar att Ailue, Rebbi, Kyashi och Foxears får ansvar för att ta fram ett förslag på likabehandlingsplan.

– Mötet beslutar att Leffe, Kotte och TraXy får ansvar för att ta fram ett förslag på stadgeändringar.

  1. SHiRL 2016:

– Mötet beslutar att ett separat SHiRL-möte skall hållas

– Mötet beslutar att TraXy och Leffe får i uppdrag att hitta arrangörsgåva till föregående SHiRLs arrangörer.

– Mötet beslutar att bordlägga frågan om deltagar/medlems/arrangörsenkäter till kommande SHiRL-möte.

– Notering: Arrangörerna för SHiRL2014 valde att avstå från att rösta i denna fråga.

  1. Övriga frågor

– Mötet beslutar att inte uppmärksamma SHs 11-årsjubileum på något speciellt vis då man firade 10-årsjubileumet förra året.

– Doodle för beslut om nästa mötestillfälle har fungerat bra och kan fortsätta användas.

11. Mötet avslutas.