Styrelsemöte 2009-11-09

Mötet öppnades.

Närvarande: TraXy, Leffe, Admanta och Safir.

TraXy valdes till ordförande och Safir till sekreterare.

Följande dagordning föreslogs

1) Budgeten – rapport
2) Genomgång av verksamhetsplanen.
3) Genomgång på saker vi MÅSTE göra inför nästa årsmöte
4) Kolla upp datum för att söka pengar nästa år
5) Diskutera hur vi ska gå vidare med medlemsengagemanget
6) Kontrakt med eventuella HP-rollspel som inte är SH
7) Övriga frågor
– Nästa möte
-Eget RFSK-forum

Dagordningen godkändes.

1) Rapport från kassör Leffe
Vi har 6592:- på kontot efter att vi fått det lilla vi nu fick av Sverok det här året.
TraXy ska ha 754:- av dem för nuvarande fakturor och en som kommer i december.
Det betyder att gör vi inte av med något mer under året så kommer vi ha 5838:- inför nästa år.
Detta beror mycket på att IRL:et ställdes in och vi har inte gjort av med några pengar alls det här året utöver det vi ska betala till Traxy för årets och förra årets driftskostnader.
Driftskostnaden för 2010 beräknas till c:a 430kr.

2) Genomgång av verksamhetsplanen
Årsmötet godkände följande verksamhetsplan för 2009:

A. Försöka arrangera ett nytt officiellt SHiRL i mån av pengar och intresse.
-Vi försökte, men det föll på det ekonomiska.
B. Söka bidrag ifrån SVEROK.
-Vi har sökt och fått c:a 3000 kr. Om RFSK hade fler medlemmar skulle vi få mer bidrag.
C. Försöka värva fler medlemmar.
-Vi ska annonsera mer regelbundet på SHs sidor.
-Vi skulle även kunna annonsera på TS, FeFo och Catahya. Admanta tar på sig att skriva ihop en plan om var när och hur, som alla i styrelsen sedan kan genomföra.
D. Skriva kontrakt mellan RSFK och Rollspelet Svenska Hogwarts.
-Ett utkast finns, styrelsen ska titta på det och ha sagt sitt senast 091123.
3) Saker vi måste kolla upp inför årsmötet är stadgegenomgång, motioner och dess datum samt har vi en aktiv (och icke bannad) valberedning?

Leffe ska gå igenom stadgarna och se om vi behöver göra några ändringar, tillägg eller annat.

Leffe ska skriva en motionstext om styrelsesammansättning i händelse av att flera föreningar vill ansluta till RSFK.

Leffe ska gå igenom motionstexterna.

Leiya och Victor är valberedning och båda är aktiva och närvarande för tillfället.

4) Kolla upp datum för att söka pengar nästa år!
Safir kollar datum.

5) Diskutera hur vi ska gå vidare med medlemsengagemanget.
Admantas förslag på punkt 2C får ligga till grund för detta. Vi avvaktar.

6) Kontrakt med eventuella HP-rollspel som inte är SH.
Traxy börjar bearbeta nuvarande kontrakt med SH för att göra det till en mer generell mall. Alla ska titta på förslaget och ha kommenterat det senast 091123.

7) Övriga frågor
-Nästa möte
24/11 kl 19:00
-Ska RSFK ha ett eget forum, utanför SH?
Traxy kollar upp detaljerna kring detta.

Det beslutades att frågor om reklam och att fixa tröjor åt föreningen tas upp på styrelsemöte istället.