Styrelsemöte 2007-10-07

Plats: #kvastskaft på Wotnet
Datum: 2007-10-07

1. Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Arienne, ca 20:00.

2. Närvarande:

  • Admanta
  • Angfiel
  • Arienne
  • Traxy

Angfiel var tvungen att gå vid ca 20:35, efter punkt 8.

3. Val av mötesordförande
Arienne valdes till mötesordförande.

4. Val av mötessekreterare
Traxy valdes till mötessekreterare.

5. Val av mötesjusterare
Mötet beslutade att inga justerare behövde utses.

6. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

7. Föregående protokoll
Detta är årets första styrelsemöte.

8. Registrering av förening till SVEROK
Angfiel skulle träffat Joti för sista underskriften till grundarmötets protokoll den 5/10, men han var sjuk, så istället hoppas hon kunna få hans underskrift 8/10 istället. Hon kommer sedan att fylla i de papper som behövs för registrering och skicka in dessa, samt skaffa ett bankkonto i Swedbank åt föreningen, som tidigare beslutats.
Admanta ska ringa till SVEROK så snart som möjligt och höra ifall årsmötesprotokollet för 2007 behöver ingå i de papper vi skickar in när föreningen ska registreras hos SVEROK.

9. Övriga frågor
SHIRL/SHMIRL-diskussion i forumet: Traxy påminner om att diskussionerna finns, så att de inte glöms bort, och föreslår att det diskuteras mer om detta på nästa styrelsemöte.

SHIRL 2008: Admanta är intresserad av att organisera ett SHIRL i Skåne nästa sommar. Det bestämdes att det är en god idé att börja diskutera tid/plats för SHIRL i forumet redan nu.

10. Nästa möte
Exakt datum och tid för nästa möte bestäms i forumet, då hela styrelsen inte är närvarande, men bör hållas i slutet av oktober.

11. Mötets avslutande
Mötet avslutades av mötesordförande Arienne.