Styrelsemöte 2006-10-08

Plats: #kvastskaft på Wotnet
Datum: 2006-10-08

1. Mötets öppnande

Mötet öppnades av ordförande Traxy, ca 17:20.

2. Närvarande:

Shetani
Angfiel
SweetSinner
Taura-Tierno
Traxy

SweetSinner anlände först 17:33, i tid till punkt 5.

3. Val av mötesordförande

Taura-Tierno valdes till mötesordförande.

4. Val av mötessekreterare

Traxy valdes till mötessekreterare.

5. Val av mötesjusterare

Mötet beslutade att inga justerare behövde utses.

6. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

7. Föregående protokoll

Detta är det första styrelsemötet.

8. Fördelning av uppgifter

  • Det bestämdes att protokollet ifrån föreningsgrundarmötet skulle renskrivas av Angfiel och sedan emailas över till Traxy, som skriver ut och skriver under det och skickar det till dåvarande mötessekreteraren Admanta, som skriver under och skickar vidare det till dåvarande justeraren SweetSinner, sedan den andra justeraren Joti, som slutligen lämnar över det färdigunderskrivna mötesprotokollet till Angfiel eller Shetani, som i sin tur skickar in det till SVEROK.
  • Traxy valdes till att få ansvaret att se till att mötesprotokollen finns att tillgå på föreningens hemsida, och även att lägga upp föreningens stadgar där.
  • Angfiel skrevs som firmatecknare på föreningsgrundarmötet, så hon fick i uppdrag att kolla upp vilka erbjudanden de olika bankerna har för att skaffa ett konto åt föreningen och redovisar detta på nästa styrelsemöte, där beslut kommer att fattas.

9. Budget

Efter genomförandet av IRL-träffen “SHiRL 2006” har föreningen 1338 kr i kassan, som finns hos Angfiel, i egenskap av kassör. Kvitton för armband som ska skickas ut till medlemmarna har Traxy, som ska skicka detta till kassören. Avgift för hemsida och domänadresser behöver betalas först nästa verksamhetsår. Planerade utgifter för nuvarande verksamhetsår beräknas ligga på 190-200 kr.

10. Kontrakt med rollspelet Svenska Hogwarts

Taura-Tierno tar förslaget om kontrakt Traxy postade i forumet och tar upp det till diskussion med folk han känner som erbjudit sig att hjälpa till med utformningen av detta kontrakt, för att på nästa styrelsemöte återkomma med ett förslag som vi i styrelsen kan titta på.

11. Övriga frågor

Revidering av budgeten för att lägga tilladministrationskostnader

Mötet godkände att budgeten revideras och att utgiften Administration à 200 kronor läggs till. Denna ska kunna användas som ersättning för porto, kopior av viktiga papper, kuvert och liknande när det gäller föreningsarbete, mot uppvisande av kvitto.

Reklam för rollspelet Svenska Hogwarts och Rollspelsföreningen Kvastskaft

Efter diskussion fanns det inga konkreta förslag på reklam som föreningen skulle behöva sponsra finansiellt, så diskussionen bordlades, tills dess att behov uppstår.

SHiRL 2007

Efter en lång diskussion beslutades det att gå på förslaget om att Kvastskaft postar i forumet att det behövs arrangörer för SHiRL 2007, och att vi vill ha folk som är intresserade och helst över 18 år, då det är en del administrativt arbete, underskrifter och liknande som krävs. Dessa väljs ut av Kvastskaft efter kriterier som föreningen tillsammans kommer överens om och får sedan i uppgift att ha hand om SHiRL 2007. De kollar upp lokaler, mat, aktiviteter eller liknande. Större beslut går genom Kvastskaft, speciellt ekonomi som ju går genom kassören men annars får de besluta i alla frågor. Om de vill så kan de gärna få ta upp saker till diskussion på forumet men det är inget krav på dem. Det är de som sitter som ytterst ansvariga över träffen, förutom då Kvastskaft som kan säga nej rent pengamässigt osv. Taura-Tierno reserverade sig mot beslutet.

12. Nästa möte

Efter en del diskussioner bestämdes det att hålla nästa möte inom en månad, men överlämnade beslutet till att diskuteras i forumet, och datum/tid bestämmas där.

13. Mötets avslutande

Mötet avslutades av mötesordförande Taura-Tierno.