Extrainsatt årsmöte 2016-06-18

 1. Mötets öppnande
  Karin Johansson förklarar mötet öppnat klockan 18:02
 2. Mötets behörighet
  Kallellsen skickades ut 3 juni, vilket är mer än 2 veckor innan mötet.
  Mötet anser att det extrainsatta årsmötet är behörigt.
 3. Val av mötesordförande
  Mötet väljer Leffe Deldén till mötesordförande.
 4. Val av mötessekreterare
  Mötet väljer Matilda Ralmé till mötessekreterare.
 5. Val av justerare tillika rösträknare
  Mötet väljer Karin Johansson och Anna-Karin Jonasson till justerare tillika rösträknare.
 6. Godkännande av dagordning
  Mötet godkänner dagordningen med följande ändringar:
  Punkt 7 Närvaro och punkt 8 Adjungerade läggs till.
 7. Närvaro
  Matilda Ralmé
  Karin Johansson
  Mathilda Schnorrenberger
  Leffe Deldén
  Othilda Ahlrot (anslöt under punkt 6)
  Anna-Karin Jonasson
  Ellinor Ralmé
  Fredrik Sjöström (anslöt under punkt 5)
 8. Adjungerade
  Mötet beslutar att adjungera in personer som inte är medlemmar i föreningen på mötet med full närvarorätt, yttranderätt och yrkanderätt.
 9. Val av ordförande
  Valberedningens nominering till ordförande: Leffe Deldén.
  Mötet väljer Leffe Deldén till föreningens ordförande med acklamation.
 10. Val av kassör
  Valberedningens nominering till kassör: Ellinor Ralmé.
  Mötet väljer Ellinor Ralmé till föreningens kassör med acklamation.
 11. Proposition: Stadgeändring §7 Medlemmar
  Matilda Ralmé föredrar punkten.
  Mötet beslutar att anta propositionen.

  Anledning till ändring:
  De nya stadgar vi antog på årsmötet 2016 underkändes av Sverok med anledning av en formulering som ändrades. I de gamla stadgarna stod det att styrelsen kan stänga av en medlem som beter sig dålig, och detta ändrades i nya stadgan till “utesluta”. Enligt Sveroks regler får styrelsen aldrig utesluta en medlem, utan endast årsmöte, och avstängning och uteslutning är alltså två skilda saker. Det är vad denna ändring gäller. Sverok uppmuntrade också att lägga till att den avstängda medlemmen har rätt att föra sin talan och rösta i frågan om sin egen uteslutning, vilket också är med i detta förslag.

  Om uteslutning och avstängning från Sveroks standardstadgar:
  En medlem som missköter sig kan bli avstängd av föreningens styrelse. Nästa årsmöte måste då besluta om medlemmen ska uteslutas eller inte. En avstängd medlem har rätt att gå på årsmötet, och får rösta i frågan om sin uteslutning. Styrelsen och årsmötet kan häva uteslutning och avstängning.

  Nuvarande stadga (§7, andra stycket):
  En medlem som allvarligt skadar föreningen kan uteslutas av styrelsen. Utesluten medlem ska diskuteras på nästkommande årsmöte. Där beslutas om uteslutningen ska hävas eller forsätta gälla. Styrelsen kan häva en uteslutning och då behöver inte punkten tas upp på nästkommande årsmöte. Om årsmötet beslutar att uteslutningen inte ska hävas kan inte styrelsen ändra det beslutet.

  Förslag på ändring (§7, andra stycket):
  En medlem som allvarligt skadar föreningen kan bli avstängd av styrelsen. Avstängd medlem ska diskuteras på nästkommande årsmöte. Där beslutas om medlemmen ska uteslutas eller om avstängningen ska hävas. En avstängd medlem har rätt att gå på årsmötet, och får rösta i frågan om sin uteslutning. Styrelsen kan häva en avstängning och då behöver inte punkten tas upp på nästkommande årsmöte. Om årsmötet beslutar att medlemmen ska uteslutas kan inte styrelsen ändra det beslutet.

 12. Mötets avslutande
  Mötesorförande förklarar mötet avslutat klockan 18:40.