Kategoriarkiv: Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 2007-10-07

Plats: #kvastskaft på Wotnet
Datum: 2007-10-07

1. Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Arienne, ca 20:00.

2. Närvarande:

  • Admanta
  • Angfiel
  • Arienne
  • Traxy

Angfiel var tvungen att gå vid ca 20:35, efter punkt 8.

3. Val av mötesordförande
Arienne valdes till mötesordförande.

4. Val av mötessekreterare
Traxy valdes till mötessekreterare.

5. Val av mötesjusterare
Mötet beslutade att inga justerare behövde utses.

6. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

7. Föregående protokoll
Detta är årets första styrelsemöte.

8. Registrering av förening till SVEROK
Angfiel skulle träffat Joti för sista underskriften till grundarmötets protokoll den 5/10, men han var sjuk, så istället hoppas hon kunna få hans underskrift 8/10 istället. Hon kommer sedan att fylla i de papper som behövs för registrering och skicka in dessa, samt skaffa ett bankkonto i Swedbank åt föreningen, som tidigare beslutats.
Admanta ska ringa till SVEROK så snart som möjligt och höra ifall årsmötesprotokollet för 2007 behöver ingå i de papper vi skickar in när föreningen ska registreras hos SVEROK.

9. Övriga frågor
SHIRL/SHMIRL-diskussion i forumet: Traxy påminner om att diskussionerna finns, så att de inte glöms bort, och föreslår att det diskuteras mer om detta på nästa styrelsemöte.

SHIRL 2008: Admanta är intresserad av att organisera ett SHIRL i Skåne nästa sommar. Det bestämdes att det är en god idé att börja diskutera tid/plats för SHIRL i forumet redan nu.

10. Nästa möte
Exakt datum och tid för nästa möte bestäms i forumet, då hela styrelsen inte är närvarande, men bör hållas i slutet av oktober.

11. Mötets avslutande
Mötet avslutades av mötesordförande Arienne.

Styrelsemöte 2006-11-18

Plats: #kvastskaft på Wotnet
Datum: 2006-11-18

1. Mötets öppnande

Mötet öppnades av ordförande Traxy, ca 17:15.

2. Närvarande:

Angfiel
Shetani
SweetSinner
Taura-Tierno
Traxy

3. Val av mötesordförande

Taura-Tierno valdes till mötesordförande.

4. Val av mötessekreterare

Traxy valdes till mötessekreterare.

5. Val av mötesjusterare

Mötet beslutade att inga justerare behövde utses.

6. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

7. Föregående protokoll

Alla nu närvarande var med vid föregående möte.

8. Föreningskonto

Angfiel har varit i kontakt med ett flertal olika banker, för att se vilken som är bäst lämpad för föreningens ändamål. Styrelsen beslöt att Swedbank var den bank som passar föreningen bäst. För tillfället finns inget behov av att betala för att använda sig av betalningsmöjligheter på Internet, men om behovet skulle uppstå, så kan detta kopplas till kontot i efterhand. Hur det är med att skaffa organisationsnummer, och om man ska ansöka till SVEROK innan man skaffar det, ska Taura-Tierno undersöka och meddela i styrelsens forum.

9. Kontrakt med rollspelet Svenska Hogwarts

Taura-Tierno har sedan förra styrelsemötet varit i kontakt med en person som ska se över kontraktet. Denna person har skickat förslaget vidare till en jurist för att finslipas, men denna person har varit bortrest, så de har ej återkommit till honom än, men kommer att låta styrelsen veta så snart han får veta något ifrån dem.

10. T-shirts

Styrelsen beslutade att skjuta på denna diskussion tills själva föreningen är färdig med SVEROK-anslutningen, och under tiden hålla utkik efter olika tryckerier och erbjudanden.

11. Övriga frågor

Årsmöte och valberedning

Årsmöte ska hållas senast 31 mars 2007, så styrelsen tycker det är bra att lägga årsmötet till någon gång i mitten av mars månad. Valberedningen bör notifieras i mitten av december, så att de kan börja med sin uppgift efter det. Taura-Tierno ska undersöka vilka regler som gäller för valberedning.

Bidrag till filmkväll i Stockholm

Efter en lång diskussion så beslöt styrelsen till slut att avslå förslaget om bidrag till en filmkväll. Orsaken till detta är att eftersom vi ännu inte anslutit oss till SVEROK, så vet vi inte hur mycket pengar vi egentligen har att röra oss med nästa år. Fram tills dess att föreningen har organisationsnummer, bankkonto och SVEROK-medlemskap och vet hur mycket vi kommer att få ifrån dem, så har styrelsen beslutat att man som medlem inte kan ansöka om bidrag för IRL-träffar.

12. Nästa möte

Nästa möte bestämdes till den 14 december. Tills dess ska det diskuteras i forumet om hur IRL-träffar definieras och vad som ska krävas av arrangörer för att kunna få söka bidrag ifrån föreningen.

13. Mötets avslutande

Mötet avslutades av mötesordförande Taura-Tierno.

Styrelsemöte 2006-10-08

Plats: #kvastskaft på Wotnet
Datum: 2006-10-08

1. Mötets öppnande

Mötet öppnades av ordförande Traxy, ca 17:20.

2. Närvarande:

Shetani
Angfiel
SweetSinner
Taura-Tierno
Traxy

SweetSinner anlände först 17:33, i tid till punkt 5.

3. Val av mötesordförande

Taura-Tierno valdes till mötesordförande.

4. Val av mötessekreterare

Traxy valdes till mötessekreterare.

5. Val av mötesjusterare

Mötet beslutade att inga justerare behövde utses.

6. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

7. Föregående protokoll

Detta är det första styrelsemötet.

8. Fördelning av uppgifter

  • Det bestämdes att protokollet ifrån föreningsgrundarmötet skulle renskrivas av Angfiel och sedan emailas över till Traxy, som skriver ut och skriver under det och skickar det till dåvarande mötessekreteraren Admanta, som skriver under och skickar vidare det till dåvarande justeraren SweetSinner, sedan den andra justeraren Joti, som slutligen lämnar över det färdigunderskrivna mötesprotokollet till Angfiel eller Shetani, som i sin tur skickar in det till SVEROK.
  • Traxy valdes till att få ansvaret att se till att mötesprotokollen finns att tillgå på föreningens hemsida, och även att lägga upp föreningens stadgar där.
  • Angfiel skrevs som firmatecknare på föreningsgrundarmötet, så hon fick i uppdrag att kolla upp vilka erbjudanden de olika bankerna har för att skaffa ett konto åt föreningen och redovisar detta på nästa styrelsemöte, där beslut kommer att fattas.

9. Budget

Efter genomförandet av IRL-träffen “SHiRL 2006” har föreningen 1338 kr i kassan, som finns hos Angfiel, i egenskap av kassör. Kvitton för armband som ska skickas ut till medlemmarna har Traxy, som ska skicka detta till kassören. Avgift för hemsida och domänadresser behöver betalas först nästa verksamhetsår. Planerade utgifter för nuvarande verksamhetsår beräknas ligga på 190-200 kr.

10. Kontrakt med rollspelet Svenska Hogwarts

Taura-Tierno tar förslaget om kontrakt Traxy postade i forumet och tar upp det till diskussion med folk han känner som erbjudit sig att hjälpa till med utformningen av detta kontrakt, för att på nästa styrelsemöte återkomma med ett förslag som vi i styrelsen kan titta på.

11. Övriga frågor

Revidering av budgeten för att lägga tilladministrationskostnader

Mötet godkände att budgeten revideras och att utgiften Administration à 200 kronor läggs till. Denna ska kunna användas som ersättning för porto, kopior av viktiga papper, kuvert och liknande när det gäller föreningsarbete, mot uppvisande av kvitto.

Reklam för rollspelet Svenska Hogwarts och Rollspelsföreningen Kvastskaft

Efter diskussion fanns det inga konkreta förslag på reklam som föreningen skulle behöva sponsra finansiellt, så diskussionen bordlades, tills dess att behov uppstår.

SHiRL 2007

Efter en lång diskussion beslutades det att gå på förslaget om att Kvastskaft postar i forumet att det behövs arrangörer för SHiRL 2007, och att vi vill ha folk som är intresserade och helst över 18 år, då det är en del administrativt arbete, underskrifter och liknande som krävs. Dessa väljs ut av Kvastskaft efter kriterier som föreningen tillsammans kommer överens om och får sedan i uppgift att ha hand om SHiRL 2007. De kollar upp lokaler, mat, aktiviteter eller liknande. Större beslut går genom Kvastskaft, speciellt ekonomi som ju går genom kassören men annars får de besluta i alla frågor. Om de vill så kan de gärna få ta upp saker till diskussion på forumet men det är inget krav på dem. Det är de som sitter som ytterst ansvariga över träffen, förutom då Kvastskaft som kan säga nej rent pengamässigt osv. Taura-Tierno reserverade sig mot beslutet.

12. Nästa möte

Efter en del diskussioner bestämdes det att hålla nästa möte inom en månad, men överlämnade beslutet till att diskuteras i forumet, och datum/tid bestämmas där.

13. Mötets avslutande

Mötet avslutades av mötesordförande Taura-Tierno.