Kategoriarkiv: Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemöte 2017-06-13

 1. Mötet öppnas 17:03
 2. Val av mötesfunktionärer
  2.1 Ordförande
  Leffe väljs till mötesordförande.
  2.2 Sekreterare
  Foxears väljs till mötessekreterare.
  2.3 Justerare
  Shetani väljs till justerare.
 3. Adjungerande
  Leffe, Foxears och Shetani närvarande.
  Inga att adjungera in.
 4. Godkännande av dagordning
  Punkt 9 Medlemsenkät och 10 Sammarbete med Svenska Hogwarts stryks.
 5. Skatteverket & protokoll
  Protokollet väntar fortfarande på en av justerarna. Leffe ska påminna på justeraren.
 6. Reklamblad och logga
  Leffe har inte hunnit prata med Arden. Leffe kollar på förslag själv för logga.
  Foxears har pratat med Elyon som återkommer till helgen.
 7. Arrangörstexten
  Liz är inte närvarande. Punkten bordläggs.
 8. SHiRL2017
  Styrelsen är ansvariga för SHiRL.
  Foxears fixar ett googleform. Resten av styrelsen korrekturläser formuläret ikväll. Formuläret postas ikväll. En påminnelse går ut senare i veckan. Deadline 18/6 för att svara. Stugorna bokas i nästa vecka.
  Förslag på datum: 17-20, 24-27, 31-3
 9. Arbetsdokumentet
  Arbetsdokumentet har ännu inte uppdaterats. Leffe hör med Liz.
 10. Verksamhetsplan
  Verksamhetsplanen gås igenom. Inget mer att ta upp detta möte.
 11. Övriga frågor
  Foxears ber alla fylla i sina kontaktuppgifter i kontaktuppgiftsdokumentet.
 12. Nästa möte
  SHiRL-möte onsdag 21 juni kl 14:00
  Nästa officiella möte hålls efter SHiRL.
 13. Mötet avslutas 19:49

Styrelsemöte 2017-04-18

 1. Mötet öppnas 17:03
 2. Val av mötesfunktionärer
  2.1 Ordförande
  Leffe väljs till mötesordförande.
  2.2 Sekreterare
  Foxears väljs till mötessekreterare.
  2.3 Justerare
  Shetani väljs till justerare
 3. Adjungerande
  Inga adjungeringar behövs.
 4. Godkännande av dagordning
  Dagordningen godkänns.
 5. Arbetsdokument för Styrelsen
  Leffe yrkar att ändra ”Styrelsen har möten lördagen som infaller innan den 18 varje månad, klockan 15-17” till ”Styrelsen har möten i slutet av månaden.”
  Shetani yrkar att ändra ”I slutet av varje möte påminns styrelsemedlemmarna om när nästa möte ska hållas” till ”I slutet av varje möte beslutas nästa mötestid utifrån en doodle som skickats ut innan mötet.”
  Leffe yrkar att ”Kallelse med dagordning ska skickas till styrelsen 1 vecka innan mötet. Eftersom samtliga i styrelsen vet tiden för mötet ska punkter som ska tas upp i dagordningen skickas till ordföranden innan den officiella kallelsen skickas ut.” till ”Kallelse med dagordning ska skickas till styrelsen 3 dagar innan mötet. Eftersom samtliga i styrelsen vet tiden för mötet ska punkter som ska tas upp i dagordningen skickas till ordföranden innan den officiella kallelsen skickas ut. Styrelsen får kollektivt ansvar att påminna varandra att skicka in underlag innan kallelsen skickas ut.”
  Leffe yrkar att ändra ”Protokollen från varje möte ska göras tillgänglig för alla i styrelsen och för medlemmarna så snart som möjligt, men senast 1 månad från mötet. Innan protokollen görs tillgänglig för alla ska de justeras av den/de som valdes som justerare på mötet.” till ”Protokollen från varje möte ska göras tillgänglig för alla i styrelsen senast två veckor efter mötet, detta protokoll kan vara ojusterat. De justerade protokollen ska även göras tillgänglig för medlemmarna senast 1 månad från mötet.”
  Foxears yrkar att lägga till ”Sekreteraren ansvarar för att kolla och besvara föreningens mail med jämna mellanrum.” på avsnittet om Sekreteraren.
  Leffe yrkar att stryka ”Styrelsen har också tillgång till en intern facebookgrupp.”
  Foxears yrkar att ändra ”Styrelsen har också tillgång till en facebooksida, …” till ” Styrelsen har också tillgång till en facebooksida och en twitter, …”.
  Leffe yrkar att ändra Skype till Discord, samt ändra 48 till 24 timmar under per capsulam-beslut.
  Styrelsen bifaller samtliga yrkanden enhälligt.
 6. Demokratiobservatör & likabehandlingsplan
  Foxears får i uppdrag att efter att ha lagt upp likabehandlingsplanen på hemsidan göra en facebook-post som promotar den.
  Styrelsen beslutar att inte ha en demokratiobservatör och därmed ta bort det från alla ställen i arbetsdokumentet.
 7. Skatteverket & protokoll
  Styrelsen noterar att vi väntar på en justerare för årsmötesprotokollet.
 8. Verksamhetsplan & Budget
  Liz får i uppdrag att se över arrangörstexten på http://www.kvastskaft.org/for-arrangorer/ till nästa styrelsemöte.
  Styrelsen beslutar att styrelsen lägger upp en post om det på facebook/twitter under/efter varje styrelsemöte.
  Leffe får i uppdrag att prata med designern om loggan, samt kolla upp reklamblad.
  Leffe får i uppdrag att göra en medlemsenkät.
  Foxears får i uppdrag att prata med Elyon om hon har reklambladen mer högupplösta.
  Styrelsen beslutar att SHiRL ska hållas 10-13 augusti. Foxears får i uppdrag att posta en intresseanmälan på forumet och länka till den på facebook.
  Shetani får i uppdrag att ta kontakt med SL på SH för att undersöka framtida samarbete.
 9. Övriga frågor
  Foxears ber alla fylla i sina kontaktuppgifter i kontaktuppgiftsdokumentet.
 10. Nästa möte
  Nästa möte blir den 23 maj kl 19-21.
 11. Mötet avslutas 18:57

Styrelsemöte 2017-03-16

 1. Mötet öppnas 18:04
 2. Val av mötesfunktionärer
  2.1 Val av mötesordförande

  Kotte väljs till mötesordförande.
  2.2 Val av mötessekreterare
  Foxears väljs till mötesjusterare.
  2.3 Val av justerare
  Vargen väljs till justerare.
 3. Närvaro
  Kotte, Foxears, Vargen
 4. Adjungerade
  Inga adjungeringar.
 5. Godkännande av Dagordning
  Dagordningen godkänns.
 6. Årsmöte 2017
  6.1 Likabehandlingsplan
  Styrelsen ändrade ”arbetsgivare” till ”styrelse” på ett ställe, samt la till sidhuvud och sidnummer i handlingsplanen.
  Styrelsen godkänner Likabehandlingsplanen och Handlingsplanen.
  6.2 Revisorn
  Styrelsen uppdrar Vargen att skicka dokument till revisorn.
  6.3 Valberedningen
  Styrelsen uppdrar Kotte att ta höra med valberedningen hur det går.
  6.4 Ekonomisk berättelse
  Styrelsen noterar att den ekonomiska berättelsen inte är färdig och att den måste klubbas som PC-beslut innan årsmötet.
  6.5 Verksamhetsberättelse
  Styrelsen godkänner verksamhetsberättelsen.
  6.6 Budget
  Styrelsen ändrar ”[insert rätt summa här]” till ”drygt 11.000:-” efter snabb uträkning. Denna siffra bör dubbelkollas av Leffe.
  Styrelsen godkänner budgeten med ändringar.
  6.7 Verksamhetsplan
  Styrelsen godkänner verksamhetsplanen.
 7. SHiRL2017
  Styrelsen uppmanar nästa års styrelse att gå ut med tid och plats så snart som möjligt.
 8. Övriga Frågor
  Inga övriga frågor.
 9. Nästa möte
  Nästa mötet är årsmötet, inga fler styrelsemöten med aktuell styrelse.
 10. Mötet avslutas 18:51

Styrelsemöte 2017-02-16

 1. Mötet öppnas klockan 18:13.
 2. Val av mötesfunktionärer
  2.1 Val av mötesordförande
  Leffe väljs till mötesordförande.
  2.2 Val av mötessekreterare
  Foxears väljs till mötessekreterare.
  2.3 Val av justerare
  Vargen och Kotte väljs till justerare.
 3. Närvaro
  Leffe, Foxears, Vargen och Kotte.
 4. Adjungerade
  Inga behöver adjungeras in.
 5. Godkännande av Dagordning
  Dagordningen godkänns.
 6. Årsmöte 2017
  6.1 Likabehandlingsplan
  Leffe får i uppgift att skriva handlingsplanen för likabehandling.
  Kotte och Vargen får i uppgift att skriva klart medlemmar och årsmöte.
  Foxears får i uppgifta att skriva inledning och färdigställa likabehandlingsplanen.
  Likabehandlingsplanen ska vara klar 27 februari.
  Likabehandlingsplanen kommer klubbas som ett PC-beslut.
  6.2 Revisorn
  Styrelsen noterar att revisorn har kontaktats.
  6.3 Valberedningen
  Styrelsen noterar att valberedningen har kontaktats.
  6.4 Ekonomisk berättelse
  Leffe får i uppgift att skriva den ekonomiska berättelsen.
  Den ekonomiska berättelsen ska vara klar 27 februari.
  Den ekonomiska berättelsen kommer klubbas som ett PC-beslut.
  6.5 Verksamhetsberättelse
  Foxears får i uppgift att skriva verksamhetsberättelsen.
  Verksamhetsberättelsen ska vara klar 27 februari.
  Verksamhetsberättelsen kommer klubbas som ett PC-beslut.
  6.6 Budget
  Leffe får i uppgift att skriva budgeten.
  Budgeten ska vara klar 27 februari.
  Budgeten kommer klubbas som ett PC-beslut.
  6.7 Verksamhetsplan
  Leffe får i uppgift att skriva verksamhetsplanen.
  Verksamhetsplanen ska vara klar 27 februari.
  Verksamhetsplanen kommer klubbas som ett PC-beslut.
  6.8 Stödmedlemskap för äldre medlemmar
  Styrelsen diskuterar frågan och väljer att inte ta den vidare vid det här tillfället.
  6.9 Datum och tid
  Styrelsen beslutar att årsmötet ska hållas söndagen den 26 mars klockan 18:00 på en egen Discord-server.
  Styrelsen noterar att kallelse och dagordning måste skickas ut senast den 12 mars.
 7. Firmateckning
  Styrelsen noterar att Leffe har fått papprena och kommer skicka vidare dem.
 8. Återkoppling av filmträff och 10-årstävling.
  Styrelsen noterar att det inte fanns intresse för varken filmträff eller 10-årstävning.
 9. Räkningar/domäner
  Styrelsen har betalat domäner i början av januari.
  Styrelsen noterar att det finns räkningar att betala till SH.
 10. Föreningslogga
  Designern till loggan har inte hunnit göra en logga.
  Styrelsen beslutar att utöka deadline för loggan i hopp om att designern kan få tid till den senare.
 11. Flyers
  Styrelsen har kollat upp tryckeriet print24.com. Kostnaden skulle bli ca 1000 kr att trycka upp ca 2000 flyers.
  Styrelsen bordlägger frågan tills vidare.
 12. Öka aktivitet på SH
  Styrelsen beslutar att ta kontakt med SH om att erbjuda kostnad för priser i eventuella aktivitetstävlingar.
 13. SHiRL2017
  Styrelsen diskuterade frågan och tar upp det på nästa möte för att klubba ansvariga.
 14. Övriga frågor
  Inga övriga frågor.
 15. Nästa möte
  Torsdagen den 9 mars klockan 18.
 16. Mötet avslutas 20:04

Styrelsemöte 2016-11-08

 1. Mötets öppnande 18:13
 2. Val av mötesfunktionärer
  2.1 Val av mötesordförande
  Leffe väljs till mötesordförande.
  2.2 Val av mötessekreterare
  Foxears väljs till mötessekreterare.
  2.3 Val av justerare
  Vargen och Kotte väljs till justerare.
  2.4 Val av demokratiobservatör
  Styrelsen väljer att inte ha en demokratiobservatör
 3. Närvaro
  Leffe, Foxears, Kotte och Vargen
 4. Adjungerande
  Inga behöver adjungeras in.
 5. Godkännande av dagordning
  Dagordningen godkänns.
 6. Likabehandlingsplan
  Områdena som styrelsen vill inkludera i likabehandlingsplanen är: Styrelsen, årsmötet, medlemmarna, SHiRL.
  Styrelsen beslutar att dela upp sig i två grupper som tar två punkter var.
  Kotte och Vargen får i uppgift att skriva om årsmöte och medlemmar.
  Leffe och Foxears får i uppgift att skriva om styrelsen och SHiRL.
  Styrelsen beslutar att ett tydligt utkast ska vara klart till nästa möte.
 7. Firmateckning
  Styrelsen noterar att Vargen kommer skicka papper till Leffe.
 8. Filmträff i Stockholm
  Styrelsen konstaterar att intresset var för lågt och beslutar att ställa in eventet.
  Styrelsen beslutar att uppmuntra folk att se filmen tillsammans enligt följande regler:
  “Om tre eller fler medlemmar går tillsammans ersätter Kvastskaft upp till 155 kr av biljettkostnaden per medlem mot kvitto. Skriv medlemmarnas namn på kvittot, skanna in och skicka som mail till rollspelsföreningen@kvastskaft.org, skriv även i mailen det kontonummer där Kvastskaft kan sätta in pengarna. Skicka endast ett mail per grupp.”

 9. 10-årstävling
  Styrelsen konstater att intresse är lågt för tävlingen och kollar efter olika sätt att uppmuntra deltagande.
  Styrelsen beslutar att förlänga tävlingens deadline till och med 1:a januari 2017.
 10. Räkningar/Domäner
  Styrelsen noterar att Foxears kollar med Loopia om räkningar.
 11. Verksamhetsplan
  11.1 Alternativa bidrag
  Styrelsen bordlägger bidragssökande tills vidare
  11.2 Samarbete med Uppsala Slugclub & Liute Magiskt
  Styrelsen bordlägger att kontakta nämnda föreningar tills vidare.
  11.3 Föreningslogga
  Leffe tar på sig att höra med Rilex om hur det går.
  11.4 Trycka flyers
  Leffe tar på sig att höra med en bekant om pris.
  11.5 Öka aktivitet på SH
  Kvastskaft kan sponsra med pengar till priser i tävlingar
  Styrelsen beslutar att ta upp och diskutera mer om detta på nästa möte.
 12. Årsmöte 2017
  Styrelsen ger Vargen i uppdrag att kontakta revisorn.
  Styrelsen ger Leffe i uppdrag att kontakta valberedningen.
  Styrelsen ger Leffe och Vargen ansvar för den ekonomiska berättelsen.
  Styrelsen ger Foxears ansvar för verksamhetsberättelsen.
  Styrelsen ger Leffe och Kotte ansvar för budgeten och verksamhetsplanen.
  Styrelsen diskuterar frågan om medlemskap vs stödmedlemsskap för äldre medlemmar och beslutar att ta upp det igen på nästa möte.
 13. Demokratiobservatör
  Styrelsen beslutar att stryka användandet av demokratiobservatör för denna styrelse, men uppmuntrar nästa års styrelse att ta upp punkten igen.
 14. Spellov 2016
  Styrelsen konstaterar att spellovet redan har varit och föreslår att titta på det igen till nästa år i god tid.
 15. Övriga frågor
  15.1 SHiRL2017
  Styrelsen beslutar att ta upp SHiRL2017 som en punkt på nästa möte.
 16. Nästa möte
  Nästa möte blir den 7 december 18-20.
 17. Mötet avslutas 19:53

Styrelsemöte 2016-09-27

 1. Mötets öppnande 18:08
 2. Val av mötesfunktionärer
  2.1 Val av mötesordförande

  Leffe väljs till mötesordförande.
  2.2 Val av mötessekreterare
  Foxears väljs till mötessekreterare.
  2.3 Val av justerare
  Kotte väljs till justerare.
  2.4 Val av demokratiobservatör
  Ingen demokratiobservatör väljs.
 3. Närvaro
  Leffe, Foxears, Kotte
 4. Adjungerande
  Ingen som behöver adjungeras är på mötet.
 5. Godkännande av dagordning
  Dagordningen godkänns med följande ändringar:
  Punkt 6 Likabehandlingsplan läggs till.
 6. Likabehandlingsplan
  Emmis har meddelat Leffe att hon ska avgå från styrelsen.
  Styrelsen beslutar att hela styrelsen läser likabehandlingsplanen, samt att under nästa möte ta upp hur den ska arbetas vidare med.
 7. Firmateckning
  Styrelsen noterar att firmateckning inte blivit gjord då Vargen varit sjuk.
  Styrelsen bordlägger frågan.
 8. SHiRL2016 & Filmträff
  Styrelsen beslutar att ha filmkväll den 25:e november, preliminärt i Stockholm.
  Styrelsen beslutar att posta information senast den 2:a oktober.
  Styrelsen beslutar att ha deadline folk att svara den 16:e oktober.
  Styrelsen uppdrar Kotte att skriva och posta meddelandet.
 9. 10-årstävling
  Styrelsen noterar att nästa omgång av tävlingen ska postas till helgen.
  Styrelsen uppdrar hela styrelsen att själva göra några uppdrag som kan postas på Twitter som pepp.
  Styrelsen beslutar att ha alla får välja ett elevhem som de dessutom samlar poäng till.
 10. Räkningar/Domäner
  Leffe meddelar att hon har lagt in en betalning till webbhotellet.
  Styrelsen noterar att ingen räkning har inkommit från domänen (Loopia).
  Styrelsen uppdrar Foxears att maila Loopia.
 11. Verksamhetsplan
  Styrelsen går igenom verksamhetsplanen och går vidare med det.
  Styrelsen vill förutom att höra om samarbete med Uppsala Slugclub också höra med Liute Magiskt.
  Styrelsen bordlägger frågan om bidrag till nästa möte.
 12. Byte av kommunikationskanal & Google-Drive
  Foxears delar sin RSFK-mapp med resten av styrelsen.
  Styrelsen beslutar att testa Discord under nästa möte.
 13. Övriga frågor
  Inga övriga frågor.
 14. Nästa möte
  Nästa möte blir den 17/10 klockan 18-20.
 15. Mötet avslutas 19:26

Styrelsemöte 2016-08-28

 1. Mötets öppnande 14:28
 2. Val av mötesfunktionärer
  1. Val av mötesordförande
   Styrelsen väljer Leffe till mötesordförande.
  2. Val av mötessekreterare
   Styrelsen väljer Foxears till mötessekreterare.
  3. Val av justerare
   Styrelsen väljer Kotte till justerare.
 3. Närvaro
  Leffe, Kotte och Foxears.
 4. Adjungerande
  Inga närvarande som behöver adjungeras.
 5. Godkännande av dagordning
  Dagordningen godkänns med följande ändringar:
  Punkt 2.4 Val av demokratiobservatör stryks.
 6. Firmateckning
  Styrelsen noterar att alla papper har kommit fram till Vargen.
  Styrelsen beslutar att Leffe och Vargen ska ha ett möte för att gå vidare med detta.
 7. SHiRL2016
  Styrelsen beslutar att alla kikar runt på lokal för att antingen hålla ett SHiRL under novemberlovet, eller till nästa sommar.
 8. 10-årstävling
  Styrelsen beslutar att tävlingen går ut på uppdrag som ska fotograferas. Dessa uppdrag ska publiceras den 1:a varje månad i tre månader (september, oktober, november). Sluttid för för tävlingen är sista november 24:00 och vinnarna presenteras under december. Bidragen skickas in till kvastskafts mail, och publiceras i en google-drive-mapp, samt på sociala media.
  Styrelsen beslutar att Leffe skapar ett dokument där alla hjälps åt att hitta på uppdrag.
  Styrelsen beslutar att Foxears fixar med twitterkonto åt kvastskaft.
  Styrelsen beslutar att Leffe och Foxears kollar upp och köper in priser i slutet av september.
 9. Räkningar/Domäner
  Styrelsen beslutar att Leffe pratar med Traxy om vilka räkningar som finns och när de ska betalas.
 10. Verksamhetsplan
  Styrelsen beslutar att uppmuntra till flyersutdelning i samband med filmpremiären i november.
  Styrelsen beslutar att Leffe och Foxears kollar upp vad det skulle kosta att trycka upp flyers på ett riktigt tryckeri.
  Styrelsen beslutar att Leffe ska peta på Rilex angående skapande av föreningslogga.
  Styrelsen noterar ett tidigare beslut om att likabehandlingsplanen ska tas upp som en egen punkt på nästa möte.
  Styrelsen beslutar att på nästa möte ta upp en diskussion om eventuellt samarbete med Uppsala Slug Club.
  Styrelsen beslutar att på nästa möte ta upp alternativa bidrag.
 11. Övriga frågor
  Det föreslås att om SHiRL2016 inte blir av så kan styrelsen anordna en gemensam filmpremiär i Stockholm och eventuellt lägga ut för delar av biobiljettkostnaden för de som vill komma.
  Styrelsen beslutar att ta upp detta igen på nästa möte.
 12. Nästa möte
  Styrelsen beslutar att Leffe lägger upp en doodle för nästa möte som ska hållas under andra halvan av september.
 13. Mötets avslutande 15:29

Styrelsemöte 2016-06-26

 1. Mötets öppnande 15:03
 2. Närvarande
  Leffe, Vargen, Foxears och Kotte (försvann under punkt 13)
 3. Val av mötesfunktionärer
  3.1 Val av ordförande

  Styrelsen väljer Leffe till mötesordförande.
  3.2 Val av sekreterare
  Stryrelsen väljer Foxears till mötessekreterare.
  3.3 Val av justerare
  Styrelsen väljer Kotte och Vargen till justerare.
 4. Adjungerade
  Inga som behöver adjungeras in är på mötet.
 5. Godkännande av dagordning
  Styrelsen godkänner dagordningen.
 6. Firmateckning
  Protokollen från det extrainsatta årsmötet och ordinarie årsmöte är på väg.
  Vargen ska fixa organisationsnummer från skatteverket, sen kan firmateckningen ske.
  Punkten bordläggs.
 7. Styrelsens arbetsdokument
  Styrelsen beslutar mötestiden att bli lördagen som infaller innan den 18 varje månad, klockan 15-17.
  Styrelsen godtar arbetsdokumentet med ovan gjorda ändringar.
 8. SHiRL2016
  Styrelsen anser att pga rådande omständigheter kring SHiRL2016 bör det skjutas fram. Förslagsvis till höstlovet v44.
  Styrelsen kommunicerar detta till SHiRL-gruppen och om de vill/orkar/kan ordna SHiRL i augusti som planerat så stöttar styrelsen det. I annat fall sitter samma SHiRL-grupp kvar för att arrangera SHiRL antingen senare under 2016 eller under 2017.
  Om SHiRL2016 skjuts fram eller ställs in tar styrelsen på sig fullständigt ansvar för det beslutet.
  Det är styrelsens ambition att ordna SHiRL2017 om det inte blir något detta år.
  Styrelsen uppdrar Kotte att prata med Emmis som i sin tur tar upp det med SHiRL-gruppen.
 9. Demokratiobservatör
  Styrelsen beslutar att ha demokratiobservatör på de nästkommande mötena och sedan utvärdera om det är någonting att fortsätta med. Punkten läggs till på dagordningen efter val av justerare.
  Styrelsen beslutar att på nästa möte diskutera hur demokratiobservatören ska agera och hur konflikter ska lösas.
 10. Uppdatering av stadgeändring
  Foxears har uppdaterat stadgarna på hemsidan samt skickat till Sverok. Sverok har godkänt de nya stadgarna.
 11. Likabehandlingsplan
  Styrelsen beslutar att Kotte och Emmis jobbar vidare på dokumentet och det tas upp igen på styrelsemötet i september.
 12. Spellov 2016
  Styrelsen uppdrar Foxears att hålla koll på spellovet och hur det kan implementeras med RSFK.
 13. 10års-tävling
  Styrelsen bordlägger punkten till nästa möte.
 14. Verksamhetsplan
  Styrelsen gick igenom verksamhetsplanen.
 15. Övriga frågor
  Inga övriga frågor.
 16. Nästa möte
  Nästa möte blir lördagen den 16/7 klockan 15-17.
 17. Mötets avslutande 16:53

Styrelsemöte 2015-06-12

 1. Mötets öppnande 18:02
 2. Val av mötesfunktionärer
  2.1 Ordförande

  Styrelsen väljer Kotte till mötesordförande.
  2.2 Sekreterare
  Styrelsen väljer Foxears till mötessekreterare.
  2.3 Justerare
  Styrelsen väljer Emmis till justerare.
 3. Adjungerande
  Inga behöver adjungeras in.
 4. Godkännande av dagordning
  Då Kvastskaft inte har någon ordförande och ingen dagordning skickats ut, bestäms dagordningen under denna punkt. Dagordningen godkänns.
 5. Extrainsatt årsmöte
  Styrelsen går igenom dagordningen för mötet och ser till att alla punkter är lösta. Frågan bordläggs.
 6. Likabehandlingsplan
  Styrelsen konstaterar att det hittills utförda arbetet med likabehandlingsplanen ser bra ut. Frågan bordläggs.
 7. Verksamhetsplanen
  Styrelsen beslutar att RSFK anordnar en tävling i samband med att föreningen fyller 10. Den ska sluta 2016-10-10. Tanken är att tävlande ska skapa något ON-kreativt på temat ”Kvastskaft”. Fyra priser, ett för varje elevhem. Vidare diskussion på nästa möte.
  Styrelsen uppdrar Emmis att ta kontakt med Rilex och Foxears att ta kontakt med Elyon om att designa loggan.
  Styrelsen uppdrar Kotte att kolla runt efter nya bidrag som kvastskaft kan söka.
  Styrelsen uppdrar Kotte att skriva ett mail till SF-bokhandlarna om att lägga ut lappar för SH och RSFK i samband med boksläppet av The Cursed Child.
 8. SHiRL
  Diskuterat eventuella lösningar på de problem som uppstått i och med avhopp i SHiRL-gruppen som Emmis får föra vidare. Frågan bordläggs.
 9. Övriga frågor
  Inga övriga frågor.
 10. Nästa möte
  Styrelsen förlägger nästa möte till söndagen den 26 juni kl 18:00. Sedan återgår styrelsen som vanligt till möten söndagen innan den 18 varje månad.
  Styrelsen uppdrar Foxears att informera nya styrelsemedlemmar om detta möte i anslutning till det extrainsatta årsmötet.
 11. Mötets avslutande 19:30

Styrelsemöte 2016-05-15

 1. Mötets öppnande 18:08
 2. Val av mötesfunktionärer
  2.1 Ordförande
  Styrelsen väljer Kotte som mötesordförande.
  2.2 Sekreterare
  Styrelsen väljer Foxears som mötessekreterare.
  2.3 Justerare
  Styrelsen väljer Emmis som justerare.
 3. Adjungerande
  Emmis, Foxears och Kotte är närvarande.
  Inga som behöver adjungeras är på mötet.
 4. Godkännande av dagordning
  Styrelsen beslutar att ändra punkt 9 till SHiRL, med 2 underpunkter: Meddelande och Budget.
  Styrelsen godkänner dagordningen
 5. Styrelsens arbetsdokument
  Styrelsen beslutar:
  att styrelsen har möten söndagen som infaller innan den 18 varje månad, klockan 18-20.
  att styrelsen ska föra beslutsprotokoll, samt med möjlighet att lägga till viktigt information.
  att anta Styrelsens arbetsdokument med ovan beslutade ändringar samt de kommentarer som finns i dokumentet.
  Styrelsen uppdrar Foxears att utföra dessa ändringar.
 6. Likabehandlingsplan
  Styrelsen uppdrar Kotte och Emmis att lägga till text om varje punkt i innehållet innan nästa möte.
 7. Extrainsatt årsmöte
  Styrelsen beslutar att lägga det extrainsatta årsmötet 2016-06-04, kl 18.
  Styrelsen beslutar att Kotte ligger på valberedningen att hitta någon.
  Styrelsen beslutar att Foxears skriver och skickar ut en kallelse senast 2016-05-21.
 8. Verksamhetsplan
  Styrelsen uppdrar Kotte att googla föreningar.
  Styrelsen beslutar att kolla verksamhetsplanen varje möte.
 9. SHiRL
  9.1 Meddelande
  Styrelsen beslutar att Emmis skriver ihop ett meddelande att posta på forumet och tar kontakt med SHiRL-gruppen
  9.2 Budget
  Styrelsen anser att budgetförslaget ser bra ut.
  Styrelsen uppdrar Foxears att fråga SHiRL-gruppen om oklara punkter.
 10. Övriga frågor
  Inga övriga frågor.
 11. Nästa möte
  Nästa möte hålls 2016-06-12, kl 18-20.
 12. Mötets avslutande 20:15