Alla inlägg av rsfk

Kallelse till årsmöte 2018

Kallelse till Rollspelsföreningen Kvastskafts Årsmöte 2018

Datum: 31/3 2018
Tid: 17.00-20.00
Plats: Kvastskafts Årsmötesdiscord https://discord.gg/YYAbsJ3

Bli medlem!
Glöm inte att bli medlem i föreningen för i år! Det kan du göra om du följer den här länken: https://ebas.sverok.se/signups/index/5763

Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Mötets behörighet
3. Val av mötets ordförande
4. Val av mötets sekreterare
5. Val av justerare tillika rösträknare
6. Godkännande av dagordning
7. Verksamhetsberättelse för förra året
8. Ekonomisk berättelse för förra året
9. Revisorernas berättelse för förra året
10. Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
11. Årets verksamhetsplan
12. Årets budget
13. Val av årets styrelse
14. Val av årets revisor
15. Val av årets valberedare
16. Inkomna motioner
17. Övriga frågor
18. Mötets avslutande

Vill du kandidera till en post så hör av dig till någon av våra valberedare Robin Bergmark (Taura-Tierno) eller Viktor Bengtsson (Beryll)!

Välkommen på möte!
/Kvastskafts Styrelse

Styrelsemöte 2017-06-13

 1. Mötet öppnas 17:03
 2. Val av mötesfunktionärer
  2.1 Ordförande
  Leffe väljs till mötesordförande.
  2.2 Sekreterare
  Foxears väljs till mötessekreterare.
  2.3 Justerare
  Shetani väljs till justerare.
 3. Adjungerande
  Leffe, Foxears och Shetani närvarande.
  Inga att adjungera in.
 4. Godkännande av dagordning
  Punkt 9 Medlemsenkät och 10 Sammarbete med Svenska Hogwarts stryks.
 5. Skatteverket & protokoll
  Protokollet väntar fortfarande på en av justerarna. Leffe ska påminna på justeraren.
 6. Reklamblad och logga
  Leffe har inte hunnit prata med Arden. Leffe kollar på förslag själv för logga.
  Foxears har pratat med Elyon som återkommer till helgen.
 7. Arrangörstexten
  Liz är inte närvarande. Punkten bordläggs.
 8. SHiRL2017
  Styrelsen är ansvariga för SHiRL.
  Foxears fixar ett googleform. Resten av styrelsen korrekturläser formuläret ikväll. Formuläret postas ikväll. En påminnelse går ut senare i veckan. Deadline 18/6 för att svara. Stugorna bokas i nästa vecka.
  Förslag på datum: 17-20, 24-27, 31-3
 9. Arbetsdokumentet
  Arbetsdokumentet har ännu inte uppdaterats. Leffe hör med Liz.
 10. Verksamhetsplan
  Verksamhetsplanen gås igenom. Inget mer att ta upp detta möte.
 11. Övriga frågor
  Foxears ber alla fylla i sina kontaktuppgifter i kontaktuppgiftsdokumentet.
 12. Nästa möte
  SHiRL-möte onsdag 21 juni kl 14:00
  Nästa officiella möte hålls efter SHiRL.
 13. Mötet avslutas 19:49

Styrelsemöte 2017-04-18

 1. Mötet öppnas 17:03
 2. Val av mötesfunktionärer
  2.1 Ordförande
  Leffe väljs till mötesordförande.
  2.2 Sekreterare
  Foxears väljs till mötessekreterare.
  2.3 Justerare
  Shetani väljs till justerare
 3. Adjungerande
  Inga adjungeringar behövs.
 4. Godkännande av dagordning
  Dagordningen godkänns.
 5. Arbetsdokument för Styrelsen
  Leffe yrkar att ändra ”Styrelsen har möten lördagen som infaller innan den 18 varje månad, klockan 15-17” till ”Styrelsen har möten i slutet av månaden.”
  Shetani yrkar att ändra ”I slutet av varje möte påminns styrelsemedlemmarna om när nästa möte ska hållas” till ”I slutet av varje möte beslutas nästa mötestid utifrån en doodle som skickats ut innan mötet.”
  Leffe yrkar att ”Kallelse med dagordning ska skickas till styrelsen 1 vecka innan mötet. Eftersom samtliga i styrelsen vet tiden för mötet ska punkter som ska tas upp i dagordningen skickas till ordföranden innan den officiella kallelsen skickas ut.” till ”Kallelse med dagordning ska skickas till styrelsen 3 dagar innan mötet. Eftersom samtliga i styrelsen vet tiden för mötet ska punkter som ska tas upp i dagordningen skickas till ordföranden innan den officiella kallelsen skickas ut. Styrelsen får kollektivt ansvar att påminna varandra att skicka in underlag innan kallelsen skickas ut.”
  Leffe yrkar att ändra ”Protokollen från varje möte ska göras tillgänglig för alla i styrelsen och för medlemmarna så snart som möjligt, men senast 1 månad från mötet. Innan protokollen görs tillgänglig för alla ska de justeras av den/de som valdes som justerare på mötet.” till ”Protokollen från varje möte ska göras tillgänglig för alla i styrelsen senast två veckor efter mötet, detta protokoll kan vara ojusterat. De justerade protokollen ska även göras tillgänglig för medlemmarna senast 1 månad från mötet.”
  Foxears yrkar att lägga till ”Sekreteraren ansvarar för att kolla och besvara föreningens mail med jämna mellanrum.” på avsnittet om Sekreteraren.
  Leffe yrkar att stryka ”Styrelsen har också tillgång till en intern facebookgrupp.”
  Foxears yrkar att ändra ”Styrelsen har också tillgång till en facebooksida, …” till ” Styrelsen har också tillgång till en facebooksida och en twitter, …”.
  Leffe yrkar att ändra Skype till Discord, samt ändra 48 till 24 timmar under per capsulam-beslut.
  Styrelsen bifaller samtliga yrkanden enhälligt.
 6. Demokratiobservatör & likabehandlingsplan
  Foxears får i uppdrag att efter att ha lagt upp likabehandlingsplanen på hemsidan göra en facebook-post som promotar den.
  Styrelsen beslutar att inte ha en demokratiobservatör och därmed ta bort det från alla ställen i arbetsdokumentet.
 7. Skatteverket & protokoll
  Styrelsen noterar att vi väntar på en justerare för årsmötesprotokollet.
 8. Verksamhetsplan & Budget
  Liz får i uppdrag att se över arrangörstexten på http://www.kvastskaft.org/for-arrangorer/ till nästa styrelsemöte.
  Styrelsen beslutar att styrelsen lägger upp en post om det på facebook/twitter under/efter varje styrelsemöte.
  Leffe får i uppdrag att prata med designern om loggan, samt kolla upp reklamblad.
  Leffe får i uppdrag att göra en medlemsenkät.
  Foxears får i uppdrag att prata med Elyon om hon har reklambladen mer högupplösta.
  Styrelsen beslutar att SHiRL ska hållas 10-13 augusti. Foxears får i uppdrag att posta en intresseanmälan på forumet och länka till den på facebook.
  Shetani får i uppdrag att ta kontakt med SL på SH för att undersöka framtida samarbete.
 9. Övriga frågor
  Foxears ber alla fylla i sina kontaktuppgifter i kontaktuppgiftsdokumentet.
 10. Nästa möte
  Nästa möte blir den 23 maj kl 19-21.
 11. Mötet avslutas 18:57

Årsmöte 2017-03-26

 1. Mötets öppnande
  Leffe Deldén förklarar mötet öppnad 18:15. 
 2. Mötets behörighet
  Mötet anses behörigt. 
 3. Val av mötets ordförande
  Leffe Deldén väljs till mötesordförande. 
 4. Val av mötets sekreterare
  Matilda Ralmé väljs till mötessekreterare. 
 5. Val av justerare tillika rösträknare
  Ellinor Ralmé och Robin Bergmark väljs till justerare tillika rösträknare. 
 6. Godkännande av dagordning
  Dagordningen godkänns med följande ändringar:
  Punkt 7. Närvaro och adjungeringar läggs till 
 7. Närvaro och adjungeringar
  Mötet adjungerar in alla som inte är medlemmar med närvaro, yttrande och yrkanderätt och uppdrar mötessekreteraren att notera när en adjungerad varit närvarande.

  Närvarande:
  Ellinor Ralmé, Matilda Ralmé, Leffe Deldén, Anna-Karin Jonasson, Robin Bergmark, Hedvig Strömbom, Viktor Bengtsson, Elisabet Knutsson (anslöt under punkt 8, blev medlem under punk 9), Malin Toftefors (anslöt under punkt 17.1)

  Adjungerade:
  Morgan (anslöt under punkt 11)
  Sofia Meaden (anslöt under punkt 14, lämnade under punkt 15)
  NarianTheBear (anslöt under punkt 16) 
 8. Verksamhetsberättelse för förra året
  Länk till verksamhetsberättelsen.

  Mötet lägger verksamhetsplanen till handlingarna med följande ändringar:
  Att i andra meningen ändra “genomgående” till “omfattande”. 
 9. Ekonomisk berättelse för förra året
  Länk till den ekonomiska berättelsen.

  Mötet lägger den ekonomiska berättelsen till handlingarna.
   
 10. Revisorernas berättelse för förra året
  Länk till revisorsberättelsen.

  Mötet lägger revisorsberättelsen till handlingarna. 
 11. Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
  Mötet ger styrelsen 2016 ansvarsfrihet. 
 12. Årets verksamhetsplan
  Länk till verksamhetsplanen.

  Mötet godkänner verksamhetsplanen med följande ändringar:
  Att stryka punkten “aktivt leta efter andra rollspel som skulle kunna tänka sig att samarbeta med Kvastskaft”. 
 13. Årets budget
  Länk till budgetförslag.

  Budgeten godkänns med följande ändringar:
  Att ändra skulder till 2210 kr och föra över resterande 290 kr till övriga kostnader.
  Att slå ihop SHiRL 2017 och Mini-SHiRL till en budgetpost som heter IRL-träffar som ska ligga på 15000 kr. 
 14. Val av årets styrelse
  Valberedningens förslag: Leffe Deldén till ordförande och Elisabeth Knutsson till sekreterare.

  Leffe Deldén nominerar Anna-Karin Jonasson till kassör.
  Ordförande, kassör och sekreterare väljs som en klump
  Mötet väljer följande:
  Ordförande: Leffe Deldén, 830527-7868
  Kassör: Anna-Karin Jonasson, 870804-3982
  Sekreterare: Elisabet Knutsson

  Matilda Ralmé kandiderar till ledamot.
  Mötet väljer Matilda Ralmé till ledamot. 
 15. Val av årets revisor
  Valberedningens har inget förslag.

  Viktor Bengtsson nominerar Hedvig Strömbom.
  Mötet väljer Hedvig Strömbom till revisor.

   
 16. Val av årets valberedare
  Valberedningen har inget förslag.

  Matilda Ralmé nominerar Viktor Bengtsson och Robin Bergmark.
  Mötet väljer Viktor Bengtsson och Robin Bergmark till valberedning. 
 17. Inkomna motioner 
  1. Proposition: Andraläsning av §16 Stadgeändring
   Länk till propositionen.

   Mötet godkänner stadgeändringen med ⅔ majoritet. 
  2. Proposition: Likabehandlingsplan som stadgebilaga
   Länk till propositionen.

   Mötet godkänner att likabehandlingsplanen läggs till som en stadgebilaga.
   Mötet lägger handlingsplanen till handlingarna som information från styrelsen. 
 18. Övriga frågor
  Inga övriga frågor. 
 19. Mötets avslutande
  Leffe Deldén förklarar mötet avslutat 20:11.

Styrelsemöte 2017-03-16

 1. Mötet öppnas 18:04
 2. Val av mötesfunktionärer
  2.1 Val av mötesordförande

  Kotte väljs till mötesordförande.
  2.2 Val av mötessekreterare
  Foxears väljs till mötesjusterare.
  2.3 Val av justerare
  Vargen väljs till justerare.
 3. Närvaro
  Kotte, Foxears, Vargen
 4. Adjungerade
  Inga adjungeringar.
 5. Godkännande av Dagordning
  Dagordningen godkänns.
 6. Årsmöte 2017
  6.1 Likabehandlingsplan
  Styrelsen ändrade ”arbetsgivare” till ”styrelse” på ett ställe, samt la till sidhuvud och sidnummer i handlingsplanen.
  Styrelsen godkänner Likabehandlingsplanen och Handlingsplanen.
  6.2 Revisorn
  Styrelsen uppdrar Vargen att skicka dokument till revisorn.
  6.3 Valberedningen
  Styrelsen uppdrar Kotte att ta höra med valberedningen hur det går.
  6.4 Ekonomisk berättelse
  Styrelsen noterar att den ekonomiska berättelsen inte är färdig och att den måste klubbas som PC-beslut innan årsmötet.
  6.5 Verksamhetsberättelse
  Styrelsen godkänner verksamhetsberättelsen.
  6.6 Budget
  Styrelsen ändrar ”[insert rätt summa här]” till ”drygt 11.000:-” efter snabb uträkning. Denna siffra bör dubbelkollas av Leffe.
  Styrelsen godkänner budgeten med ändringar.
  6.7 Verksamhetsplan
  Styrelsen godkänner verksamhetsplanen.
 7. SHiRL2017
  Styrelsen uppmanar nästa års styrelse att gå ut med tid och plats så snart som möjligt.
 8. Övriga Frågor
  Inga övriga frågor.
 9. Nästa möte
  Nästa mötet är årsmötet, inga fler styrelsemöten med aktuell styrelse.
 10. Mötet avslutas 18:51

Kallelse till Årsmöte 2017

Styrelsen 2016 vill hälsa alla medlemmar välkommen till årsmötet inför verksamhetsåret 2017!

Datum: Söndagen den 26/3 2017
Tid: 18.00
Plats: Discord på denna server https://discord.gg/FECyDNw
Du får gärna gå in redan nu och kika omkring och prata med andra som ska vara med på mötet!

Bli medlem!
Glöm inte att bli medlem i föreningen för i år! Det kan du göra om du följer den här länken: https://ebas.sverok.se/signups/index/5763

Motioner
Det går fortfarande att skicka in motioner. Ta kontakt med Leffe Deldén antingen på discord eller på leffelini@gmail.com för att se till att de dyker upp på dagordningen under mötet.

Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Mötets behörighet
3. Val av mötets ordförande
4. Val av mötets sekreterare
5. Val av justerare tillika rösträknare
6. Godkännande av dagordning
7. Verksamhetsberättelse för förra året
8. Ekonomisk berättelse för förra året
9. Revisorernas berättelse för förra året
10. Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
11. Årets verksamhetsplan
12. Årets budget
13. Val av årets styrelse
14. Val av årets revisor
15. Val av årets valberedare
16. Inkomna motioner
17. Övriga frågor
18. Mötets avslutande

Ekonomisk berättelse, Verksamhetsberättelse, förslag till Verksamhetsplan, förslag till Budget, förslag på likabehandlingsplan och eventuella fler handlingar kommer att dyka upp så snart som möjligt. De läggs då in på discordservern så alla har tillgång till handlingarna där.

Vi bjuder på virtuella nybakta kanelbullar och virtuellt varmt te. Hoppas att så många som möjligt dyker upp!

Vid Merlins varma kanelbullar,
Styrelsen 2016

Styrelsemöte 2017-02-16

 1. Mötet öppnas klockan 18:13.
 2. Val av mötesfunktionärer
  2.1 Val av mötesordförande
  Leffe väljs till mötesordförande.
  2.2 Val av mötessekreterare
  Foxears väljs till mötessekreterare.
  2.3 Val av justerare
  Vargen och Kotte väljs till justerare.
 3. Närvaro
  Leffe, Foxears, Vargen och Kotte.
 4. Adjungerade
  Inga behöver adjungeras in.
 5. Godkännande av Dagordning
  Dagordningen godkänns.
 6. Årsmöte 2017
  6.1 Likabehandlingsplan
  Leffe får i uppgift att skriva handlingsplanen för likabehandling.
  Kotte och Vargen får i uppgift att skriva klart medlemmar och årsmöte.
  Foxears får i uppgifta att skriva inledning och färdigställa likabehandlingsplanen.
  Likabehandlingsplanen ska vara klar 27 februari.
  Likabehandlingsplanen kommer klubbas som ett PC-beslut.
  6.2 Revisorn
  Styrelsen noterar att revisorn har kontaktats.
  6.3 Valberedningen
  Styrelsen noterar att valberedningen har kontaktats.
  6.4 Ekonomisk berättelse
  Leffe får i uppgift att skriva den ekonomiska berättelsen.
  Den ekonomiska berättelsen ska vara klar 27 februari.
  Den ekonomiska berättelsen kommer klubbas som ett PC-beslut.
  6.5 Verksamhetsberättelse
  Foxears får i uppgift att skriva verksamhetsberättelsen.
  Verksamhetsberättelsen ska vara klar 27 februari.
  Verksamhetsberättelsen kommer klubbas som ett PC-beslut.
  6.6 Budget
  Leffe får i uppgift att skriva budgeten.
  Budgeten ska vara klar 27 februari.
  Budgeten kommer klubbas som ett PC-beslut.
  6.7 Verksamhetsplan
  Leffe får i uppgift att skriva verksamhetsplanen.
  Verksamhetsplanen ska vara klar 27 februari.
  Verksamhetsplanen kommer klubbas som ett PC-beslut.
  6.8 Stödmedlemskap för äldre medlemmar
  Styrelsen diskuterar frågan och väljer att inte ta den vidare vid det här tillfället.
  6.9 Datum och tid
  Styrelsen beslutar att årsmötet ska hållas söndagen den 26 mars klockan 18:00 på en egen Discord-server.
  Styrelsen noterar att kallelse och dagordning måste skickas ut senast den 12 mars.
 7. Firmateckning
  Styrelsen noterar att Leffe har fått papprena och kommer skicka vidare dem.
 8. Återkoppling av filmträff och 10-årstävling.
  Styrelsen noterar att det inte fanns intresse för varken filmträff eller 10-årstävning.
 9. Räkningar/domäner
  Styrelsen har betalat domäner i början av januari.
  Styrelsen noterar att det finns räkningar att betala till SH.
 10. Föreningslogga
  Designern till loggan har inte hunnit göra en logga.
  Styrelsen beslutar att utöka deadline för loggan i hopp om att designern kan få tid till den senare.
 11. Flyers
  Styrelsen har kollat upp tryckeriet print24.com. Kostnaden skulle bli ca 1000 kr att trycka upp ca 2000 flyers.
  Styrelsen bordlägger frågan tills vidare.
 12. Öka aktivitet på SH
  Styrelsen beslutar att ta kontakt med SH om att erbjuda kostnad för priser i eventuella aktivitetstävlingar.
 13. SHiRL2017
  Styrelsen diskuterade frågan och tar upp det på nästa möte för att klubba ansvariga.
 14. Övriga frågor
  Inga övriga frågor.
 15. Nästa möte
  Torsdagen den 9 mars klockan 18.
 16. Mötet avslutas 20:04

Styrelsemöte 2016-11-08

 1. Mötets öppnande 18:13
 2. Val av mötesfunktionärer
  2.1 Val av mötesordförande
  Leffe väljs till mötesordförande.
  2.2 Val av mötessekreterare
  Foxears väljs till mötessekreterare.
  2.3 Val av justerare
  Vargen och Kotte väljs till justerare.
  2.4 Val av demokratiobservatör
  Styrelsen väljer att inte ha en demokratiobservatör
 3. Närvaro
  Leffe, Foxears, Kotte och Vargen
 4. Adjungerande
  Inga behöver adjungeras in.
 5. Godkännande av dagordning
  Dagordningen godkänns.
 6. Likabehandlingsplan
  Områdena som styrelsen vill inkludera i likabehandlingsplanen är: Styrelsen, årsmötet, medlemmarna, SHiRL.
  Styrelsen beslutar att dela upp sig i två grupper som tar två punkter var.
  Kotte och Vargen får i uppgift att skriva om årsmöte och medlemmar.
  Leffe och Foxears får i uppgift att skriva om styrelsen och SHiRL.
  Styrelsen beslutar att ett tydligt utkast ska vara klart till nästa möte.
 7. Firmateckning
  Styrelsen noterar att Vargen kommer skicka papper till Leffe.
 8. Filmträff i Stockholm
  Styrelsen konstaterar att intresset var för lågt och beslutar att ställa in eventet.
  Styrelsen beslutar att uppmuntra folk att se filmen tillsammans enligt följande regler:
  “Om tre eller fler medlemmar går tillsammans ersätter Kvastskaft upp till 155 kr av biljettkostnaden per medlem mot kvitto. Skriv medlemmarnas namn på kvittot, skanna in och skicka som mail till rollspelsföreningen@kvastskaft.org, skriv även i mailen det kontonummer där Kvastskaft kan sätta in pengarna. Skicka endast ett mail per grupp.”

 9. 10-årstävling
  Styrelsen konstater att intresse är lågt för tävlingen och kollar efter olika sätt att uppmuntra deltagande.
  Styrelsen beslutar att förlänga tävlingens deadline till och med 1:a januari 2017.
 10. Räkningar/Domäner
  Styrelsen noterar att Foxears kollar med Loopia om räkningar.
 11. Verksamhetsplan
  11.1 Alternativa bidrag
  Styrelsen bordlägger bidragssökande tills vidare
  11.2 Samarbete med Uppsala Slugclub & Liute Magiskt
  Styrelsen bordlägger att kontakta nämnda föreningar tills vidare.
  11.3 Föreningslogga
  Leffe tar på sig att höra med Rilex om hur det går.
  11.4 Trycka flyers
  Leffe tar på sig att höra med en bekant om pris.
  11.5 Öka aktivitet på SH
  Kvastskaft kan sponsra med pengar till priser i tävlingar
  Styrelsen beslutar att ta upp och diskutera mer om detta på nästa möte.
 12. Årsmöte 2017
  Styrelsen ger Vargen i uppdrag att kontakta revisorn.
  Styrelsen ger Leffe i uppdrag att kontakta valberedningen.
  Styrelsen ger Leffe och Vargen ansvar för den ekonomiska berättelsen.
  Styrelsen ger Foxears ansvar för verksamhetsberättelsen.
  Styrelsen ger Leffe och Kotte ansvar för budgeten och verksamhetsplanen.
  Styrelsen diskuterar frågan om medlemskap vs stödmedlemsskap för äldre medlemmar och beslutar att ta upp det igen på nästa möte.
 13. Demokratiobservatör
  Styrelsen beslutar att stryka användandet av demokratiobservatör för denna styrelse, men uppmuntrar nästa års styrelse att ta upp punkten igen.
 14. Spellov 2016
  Styrelsen konstaterar att spellovet redan har varit och föreslår att titta på det igen till nästa år i god tid.
 15. Övriga frågor
  15.1 SHiRL2017
  Styrelsen beslutar att ta upp SHiRL2017 som en punkt på nästa möte.
 16. Nästa möte
  Nästa möte blir den 7 december 18-20.
 17. Mötet avslutas 19:53

Styrelsemöte 2016-09-27

 1. Mötets öppnande 18:08
 2. Val av mötesfunktionärer
  2.1 Val av mötesordförande

  Leffe väljs till mötesordförande.
  2.2 Val av mötessekreterare
  Foxears väljs till mötessekreterare.
  2.3 Val av justerare
  Kotte väljs till justerare.
  2.4 Val av demokratiobservatör
  Ingen demokratiobservatör väljs.
 3. Närvaro
  Leffe, Foxears, Kotte
 4. Adjungerande
  Ingen som behöver adjungeras är på mötet.
 5. Godkännande av dagordning
  Dagordningen godkänns med följande ändringar:
  Punkt 6 Likabehandlingsplan läggs till.
 6. Likabehandlingsplan
  Emmis har meddelat Leffe att hon ska avgå från styrelsen.
  Styrelsen beslutar att hela styrelsen läser likabehandlingsplanen, samt att under nästa möte ta upp hur den ska arbetas vidare med.
 7. Firmateckning
  Styrelsen noterar att firmateckning inte blivit gjord då Vargen varit sjuk.
  Styrelsen bordlägger frågan.
 8. SHiRL2016 & Filmträff
  Styrelsen beslutar att ha filmkväll den 25:e november, preliminärt i Stockholm.
  Styrelsen beslutar att posta information senast den 2:a oktober.
  Styrelsen beslutar att ha deadline folk att svara den 16:e oktober.
  Styrelsen uppdrar Kotte att skriva och posta meddelandet.
 9. 10-årstävling
  Styrelsen noterar att nästa omgång av tävlingen ska postas till helgen.
  Styrelsen uppdrar hela styrelsen att själva göra några uppdrag som kan postas på Twitter som pepp.
  Styrelsen beslutar att ha alla får välja ett elevhem som de dessutom samlar poäng till.
 10. Räkningar/Domäner
  Leffe meddelar att hon har lagt in en betalning till webbhotellet.
  Styrelsen noterar att ingen räkning har inkommit från domänen (Loopia).
  Styrelsen uppdrar Foxears att maila Loopia.
 11. Verksamhetsplan
  Styrelsen går igenom verksamhetsplanen och går vidare med det.
  Styrelsen vill förutom att höra om samarbete med Uppsala Slugclub också höra med Liute Magiskt.
  Styrelsen bordlägger frågan om bidrag till nästa möte.
 12. Byte av kommunikationskanal & Google-Drive
  Foxears delar sin RSFK-mapp med resten av styrelsen.
  Styrelsen beslutar att testa Discord under nästa möte.
 13. Övriga frågor
  Inga övriga frågor.
 14. Nästa möte
  Nästa möte blir den 17/10 klockan 18-20.
 15. Mötet avslutas 19:26

Fototävling med Kvastskaft 10 år!

I år är det exakt 10 år sedan Rollspelsföreningen Kvastskaft grundades, och det anser styrelsen att vi ska fira! Därför kommer det hållas en tävling med finfina priser!

Nedan finns en lista på saker som ska illustreras på ett fotografi. Vi vet att det är svårt att få till rörliga bilder med vanliga mugglarkameror så vi accepterar orörliga bilder till denna tävling. De är alla värda olika poäng, och det går ut på att samla så många som möjligt. Det går att vara med oavsett om man har en dyr kamera eller en mobiltelefon att ta bilderna med, eller om du är erfaren fotograf eller bara tar en bild då och då på din katt. Poängen är att ge alla en chans att få vara lite kreativa!

Vi kommer även att ha några extra priser som skulle kunna vara men inte helt säkert inkluderar “Bästa bild” eller “Mest kreativa bild” som Kvastskafts styrelse kommer att utse när tävlingen är avslutad.

Alla bidrag ska skickas in till rollspelsforeningen@kvastskaft.org. Namnge bilderna med ditt nick och vilket uppdrag den uppfyller, tex “foxears-4a.jpg”. Varje medlem får skicka in en bild per uppgift. När det bara står att du ska vara med i bilden kan du be en kompis/familjemedlem hjälpa dig ta bilden, men när det står “selfie” så ska du själv ha tagit bilden. Du behöver bara närvara i bild när det uttryckligen står så, men får självklart närvara även på bilder du inte behöver.

Du väljer själv hur du löser uppgiften till bilden du ska ta och vi uppmuntrar alla att tänka utanför den fyrkantiga lådan och vara sådär extra kreativa som vi vet att alla som är med i Kvastskaft kan vara!

Alla bilder kommer att publiceras på Kvastskafts twitter (@Kvastskaft).
(Om någon inte vill ha sin bild publicerad på twitter behöver det skrivas i mailet. Alla bilder kommer dock hamna i en google drive-mapp så alla kan beundra dem där.)

Tävlingen pågår från september till och med november. I början på varje månad kommer nya uppdrag att postas, men alla uppdrag kan skickas in tills tävlingen stänger. Sista dagen att skicka in är 30 november 24:00.

Uppgifter:

1 poäng
A: Slutresultatet av ett parti magiskt sällskapsspel.
B: Ta selfie med ditt flygande kvastskaft.

2 poäng
A: Visa det djur du helst skulle ha med dig till Hogwarts.
B: Visa din bästa trollbryggd som du själv har bryggt.

3 poäng
A: Ta en selfie med Piskande Pilträdet.
B: En bild på dig när du har på dig en osynlighetsmantel på ett ställe där du i annat fall inte får vara.

4 poäng
A: En bild på dig på din absoluta favoritlektion på Hogwarts.
B: Leta upp och fotografera en tidigare okänd magisk växt.

5 poäng
A: Leta upp och fotografera ett tidigare okänt magiskt djur.
B: Fotografera fem rätter till en festmåltid i Stora Salen.

6 poäng
A: Du ska vara utklädd till en av dina karaktärer och tydligt visa hens största intresse.
B: En bild där du spelar Quidditch. Det ska framgå vilken position som du har.

7 poäng
A: Du ska vara utklädd till Hogwartselev och det ska finnas ett tåg med dig på bilden och det ska framgå på något sätt att det är Plattform 9¾.
B: Förstärk en elevhemsstereotyp. Bilden måste tydligt visa elevhemmet.

8 poäng
A: Bilden ska visa anledningen till att du fick 10 poängs avdrag från ditt elevhem och du ska ha något på dig som visar vilket elevhem det är.
B: En selfie med din favoritkaraktär från någon av Harry Potter böckerna.

9 poäng
A: Du ska vara utklädd till ditt framtida yrke i magivärlden. Det ska synas tydligt på bilden vilket yrke du har utan att det står ord/bokstäver/siffror i bilden.
B: En bild på dig i din animagusform.

10 poäng
A: Bilden ska inkludera en flygande bil (1 extra pluspoäng om det faktiskt är den riktiga flygande bilen från filmerna), en trollstav, två hogwartsslipsar och en Durmstrangelev eller en Beauxbatonselev som nyss ätit en Bertie Botts Böna med ruttet ägg-smak.
B: Dokumentera en varulv som transformerar sig från människa till varg.

Extra bonus (klarar ni av denna så är ni sådär extra duktiga)
Bonus: Ta en bild med dig själv och alla medlemmar i Kvastskafts styrelse (värd 100 poäng!)