Årsmöte 2015-03-29

Plats: #kvastskaft på Wotnet

1. Mötet öppnas 18:18

2. Närvaro

 • Anna-Karin Jonasson (gick 19:42 under punkt 13)
 • Caroline Warnqvist
 • Emma Abrahamsson (gick med 21:06 under punkt 17)
 • Erica Jonasson
 • Johanna Warnqvist
 • Karin Johansson (frånvarande 20:27-20:39)
 • Maia Bergman
 • Malin Jansson
 • Malin Toftefors
 • Marit Deldén
 • Matilda Ralmé (gick med efter punkt 12, frånvarande 20:05-20:32)
 • Mathilda Schnorrenberger (gick med 20:20 under punkt 16, gick 21:40)
 • Othilda Ahlrot (gick med under punkt 7, gick 19:46)
 • Rebecca Haglund (frånvarande 21:46-21:58)
 • Sofia Meaden
 • Viktor Bengtsson
 • Wilma Strömberg (frånvarande 19:24-20:01)

3. Mötets beslutsmässighet

Kallelsen skickades ut minst två veckor i förväg, så mötet anses beslutsmässigt.

4. Val av mötesordförande

Marit Deldén valdes till mötesordförande.

5. Val av mötessekreterare

Sofia Meaden valdes till mötessekreterare.

6. Val av justerare tillika rösträknare

Caroline Warnqvist och Malin Toftefors valdes.

7. Adjungeringar och fastställande av röstlängd

Alla närvarande är medlemmar i föreningen.

Mötet beslutade att justera röstlängden löpande när folk kommer in i eller går ur kanalen och att adjungera alla som dyker upp som inte har rösträtt. Icke-medlemmar har dock yttranderätt på mötet.

8. Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes.

9. Verksamhetsberättelse

Föreningen Kvastskaft har haft löpande föreningsverksamhet över året genom att rapportera in medlemmar, ansöka om bidrag, skriva protokoll och sköta ekonomin.

Kvastskaft har under 2014 hållit en större träff på Halvorsgården i Trollhättan där ett 20-tal medlemmar och icke-medlemmar träffades för att rollspela, umgås, leka och ha kul tillsammans. Det var även tioårs jubileum för Rollspelet Svenska Hogwarts som även firades på plats med middag, sång och spex.

Föreningen har utöver det även stöttat och uppmuntrat Harry Potter-rollspelande genom sitt samarbete med Rollspelet Svenska Hogwarts.

10. Ekonomisk berättelse

Då banken inte har skickat ett kontoutdrag till kassören så som de skulle gjort så rekommenderade kassören och revisorn att tillkalla ett extrainsatt medlemsmöte där frågorna ekonomisk berättelse, revisionsberättelse och ansvarsfrihet behandlas. Mötet godkände detta.

11. Revisionsberättelse

Mötet godkände bordläggning i enlighet med punkt 10.

12. Ansvarsfrihet

Mötet godkände bordläggning i enlighet med punkt 10.

13. Verksamhetsplan

Mötet godkände följande verksamhetsplan för styrelsen att göra under 2015:

 • Stödja och främja rollspelande i Harry Potter-miljö.
 • Aktivt göra reklam för föreningen genom att vara med på möjliga event och andra utåtriktade aktiviteter.
 • Uppmuntra och hjälpa till att arrangera mini-träffar runt om i landet för medlemmar.
 • Gå igenom stadgarna och föreslå förändringar tills det extrainsatta årsmötet som styrelsen ska kalla.
 • Skriva en likabehandlingsplan för föreningen.
 • Skriva en guide till föreningen så att nya personer som dyker upp snabbt kan få lite information.
 • Skriva en Styrelse-guide för att underlätta vid styrelseskifte.
 • Uppdatera hemsidan med både ny och gammal information efter ”hemsidekraschen”.
 • Ha kul!

14. Motioner

Det har inte inkommit några motioner.

15. Budget

Mötet beslutade att styrelsen får i uppdrag att förvalta budgeten för 2015.

16. Val av ordförande

Rebecca Haglund valdes till styrelseordförande.

17. Val av styrelse

Mötet valde följande till styrelse:

Kassör: Marit Deldén
Sekreterare: Maia Bergman
Ledamöter: Emma Abrahamsson, Johanna Warnqvist, Karin Johansson, Matilda Ralmé, Sofia Meaden

18. Val av valberedare

Mötet valde Caroline Warnqvist till valberedare. Ytterligare valberedare kommer att tillsättas på det extrainkallade årsmötet.

19. Val av revisor

Viktor Bengtsson valdes till revisor.

20. Övriga frågor

Mötet bordlade punkten då det inte fanns några övriga frågor.

21. Mötets avslutande 22:03