Årsmöte 2014-03-30

Årsmöte 2014-03-30

 Plats: #kvastskaft på Wotnet

1. Mötet öppnas 18:23

 2. Närvaro

 • Caroline Warnqvist
 • Johanna Warnqvist (frånvarande 19:32-19:42)
 • Marit Deldén
 • Othilda Alroth (gick in 20:33, under punkt 21, gick ur 21:38)
 • Rebecca Haglund (gick in 20:01, under punkt 20)
 • Robin Bergmark (gick ur 21:48)
 • Sofia Meaden
 • Viktor Bengtsson
 • Vilma Dahlström (gick in 18:40, under punkt 6)

3. Mötets beslutsmässighet

Kallelsen skickades ut minst två veckor i förväg, så mötet anses beslutsmässigt.

4. Val av mötesordförande

Marit Deldén valdes till mötesordförande.

5. Val av mötessekreterare

Sofia Meaden valdes till mötessekreterare.

6. Val av justerare tillika rösträknare

Caroline Warnqvist och Johanna Warnqvist valdes.

7. Adjungeringar och fastställande av röstlängd

Alla närvarande är medlemmar i föreningen.

Mötet beslutade att justera röstlängden löpande när folk kommer in i eller går ur kanalen och att adjungera alla som dyker upp som inte har rösträtt.

8. Fastställande av dagordning

Nya punkter:

9. Stadgeändring andraläsning
10. Ekonomisk berättelse 2012
11. Revisionsberättelse 2012
12. Frågan om ansvarsfrihet för 2012 års styrelse

Dagordningen godkändes.

9. Stadgeändring andraläsning

Årsmötet godkände åter följande ändringar från förra årsmötet:

 • 3 Föreningsform

Från: ”Föreningen är en ideell förening. Föreningen är ansluten till Sveriges Roll- och Konfliktspelsförbund.”

Till: ”Föreningen är en ideell förening. Föreningen är ansluten till Sverok.”

10. Ekonomisk berättelse för 2012

Föreningen höll ett stort SHiRL under sommaren där 40 personer deltog. Avgiften var olika beroende på hur många dagar man skulle medverka och om man var medlem eller ej i föreningen. Det mesta av kostnaderna kunde täckas av anmälningsavgifter. Föreningens kassör och ordförande var på Warner Brothers Harry Potter Studio Tour i England och kunde köpa in en sorteringshatt, en klonk och en kortlek som tillhör föreningen.

INGÅENDE BALANS
19 119,50 kr

RESULTAT

Inkomster
Bidrag Sverok                    1730 kr
SHiRL                                5800 kr
SUMMA      7530 kr

Utgifter
SHiRL: Inför                                            1158kr
SHiRL: Mat                        7302 kr
SHiRL: Priser/Godis          816 kr
SHiRL: Apotek                  42 kr
WB-Studios                        514 kr
SUMMA      9832 kr

UTGÅENDE BALANS

Bank                                   15 817,50 kr
Handkassa                                 1000 kr
SUMMA      16 817,50 kr

Mötet godkände den ekonomiska berättelsen.

11. Revisionsberättelse för 2012

Det är beklagligt att det blev förseningar i inlämnandet av den ekonomiska berättelsen, men jag har nu granskat den och rekommenderar att den läggs till handlingarna samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet. Värt att notera är att utgifterna var klart mindre än budgeterat samtidigt som inkomsterna var större.

Viktor Bengtsson,
Revisor Rollspelsföreningen Kvastskaft under åren 2012 och 2013

12. Frågan om ansvarsfrihet för 2012 års styrelse

Mötet beslutar att styrelsen är ansvarsfri för år 2012.

13. Verksamhetsberättelse

Föreningen Kvastskaft har haft löpande föreningsverksamhet över året genom att rapportera in medlemmar, ansöka om bidrag, skriva protokoll och sköta ekonomin. Kvastskaft har under 2013 sett sig om efter en lokal att hålla nästa års stora IRL-träff och börjat planera inför den genom att tillsätta organisatörer. Föreningen har utöver det även stöttat och uppmuntrat Harry Potter-rollspelande genom sitt samarbete med Rollspelet Svenska Hogwarts.

14. Ekonomisk berättelse för 2013

Föreningen har haft inkomster genom två utbetalningar från Sverok, en på 750 kronor och en på 1056 kronor. Vi har även fått in ytterligare en inbetalning på 588 kronor och en på 1420 kronor men den betalades ut under 2014 och finns alltså inte med i 2013 års ekonomiska berättelse. Föreningen har inte haft några utgifter under året.

INGÅENDE BALANS
16 817,50 kr

RESULTAT

Inkomster
Bidrag Sverok                    1806 kr
SUMMA      1806 kr

Utgifter och överskott
Utgifter         0 kr
SUMMA      0 kr

UTGÅENDE BALANS
Bank                                   17 623,50 kr
Handkassa                          1000 kr
SUMMA      18 623,50 kr

Mötet godkände den ekonomiska berättelsen.

15. Revisionsberättelse för 2013

För verksamhetsåret fanns ingen budget beslutad då det var avsett att ha ett extra årsmöte för ekonomifrågor. Då detta inte skett har alltså inte heller någon budget beslutats. Emellertid har föreningen inte haft några utgifter för året, däremot inkomster. Jag rekommenderar därför att den ekonomiska berättelsen läggs till handlingarna och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

Viktor Bengtsson,
Revisor Rollspelsföreningen Kvastskaft under åren 2012 och 2013

16. Ansvarsfrihet för 2013

Mötet beslutar att styrelsen är ansvarsfri för år 2013.

17. Verksamhetsplan

Mötet godkände följande verksamhetsplan för styrelsen att göra under 2014:

 • anordna SHiRL 2014, som är föreningens femte stora rollspelsträff
 • stötta och uppmuntra till mer Harry Potter-rollspelande genom samarbete med Rollspelet Svenska Hogwarts

18. Motioner

Det har inte inkommit några motioner.

19. Budget

Mötet godkände att styrelsen får lägga en budget som netto går back 8000 kr, inklusive Shirl 2014, mini-Shirl, kostnader för tekniskt underhåll, etc.

20. Val av ordförande

Vilma Dahlström valdes till styrelseordförande.

21. Val av styrelse

Mötet valde följande till styrelse:

Kassör: Marit Deldén
Sekreterare: Caroline Warnqvist

Ledamöter: Johanna Warnqvist, Rebecca Haglund, Sofia Meaden

22. Val av valberedare

Mötet beslöt att vakantsätta posterna som valberedare.

23. Val av revisor

Viktor Bengtsson valdes till revisor.

24. Övriga frågor

Mötet bordlade punkten då det inte fanns några övriga frågor.

25. Mötets avslutande 22:00