Årsmöte 2013-03-31

Plats: #kvastskaft på Wotnet
Datum: 2013-03-31
Tid: 18:38-19:53

1. Mötet öppnas 18:38

2. Närvaro

  • Freja Dufour (gick in 19:26, mellan punkt 16 och 17, gick ur 19:44, under punkt 20)
  • Malin Toftefors (gick in 19:47, efter punkt 20)
  • Marit Deldén
  • Robin Bergmark
  • Sofia Meaden

3. Mötets beslutsmässighet

Kallelsen skickades ut minst två veckor i förväg, så mötet anses beslutsmässigt.

4. Val av mötesordförande

Marit Deldén valdes till mötesordförande.

5. Val av mötessekreterare

Sofia Meaden valdes till mötessekreterare.

6. Val av justerare tillika rösträknare

Robin Bergmark valdes till justerare och rösträknare. Mötet valde att åsidosätta stadgan om två justerare då det bara fanns tre mötesdeltagare.

7. Adjungeringar och fastställande av röstlängd

Alla närvarande är medlemmar i föreningen.

Mötet beslutade att justera röstlängden löpande när folk kommer in i eller går ur kanalen och att adjungera alla som dyker upp som inte har rösträtt.

8. Fastställande av dagordning

Ny punkt: ”20. Ändring av föreningens stadgar.” Dagordningen godkändes.

9. Verksamhetsberättelse

Vi har under 2012 arrangerat ”Shirl 2012″ tillsammans med Rollspelet Svenska Hogwarts. Shirl 2012 var en stor rollspelsträff i Kalmar för Harry Potter-intresserade. Kassören har även varit på besök på Harry Potter Studio Tour i London och köpt in diverse föremål åt föreningen att använda på framtida IRL-träffar, t.ex. en klonk (boll) för IRL-quidditchspelande.

10. Ekonomisk berättelse

Årsmötet valde att bordlägga punkten och uppdra åt styrelsen att kalla ett nytt extrainsatt årsmöte när revisorn har kunnat göra sin revisionsberättelse.

11. Revisionsberättelse

Årsmötet valde att bordlägga punkten och uppdra åt styrelsen att kalla ett nytt extrainsatt årsmöte när revisorn har kunnat göra sin revisionsberättelse.

12. Ansvarsfrihet

Årsmötet valde att bordlägga punkten och uppdra åt styrelsen att kalla ett nytt extrainsatt årsmöte när revisorn har kunnat göra sin revisionsberättelse.

13. Verksamhetsplan

Mötet godkände följande verksamhetsplan för styrelsen att göra under 2013:

  • lägga fokus på att marknadsföra föreningen
  • skriva ett utförligare styrdokument för hur man ska söka bidrag till mini-IRL
  • uppmuntra medlemmar att ordna IRL-träffar
  • vid behov skriva ett styrdokument kring hur nya rollspel kan ansluta sig till föreningen

14. Motioner

Det har inte inkommit några motioner.

15. Budget

Årsmötet valde att bordlägga punkten till det extrainsatta årsmötet.

16. Val av ordförande

Sofia Meaden valdes till styrelseordförande.

17. Val av styrelse

Mötet valde följande till styrelse:

Sekreterare: Freja Dufour
Kassör: Marit Deldén

18. Val av valberedare

Mötet beslöt att vakantsätta posterna som valberedare.

19. Val av revisor

Viktor Bengtsson valdes till revisor.

20. Ändringar av föreningens stadgar

Årsmötet godkände följande ändringar:

§3 Föreningsform
Från: ”Föreningen är en ideell förening. Föreningen är ansluten till Sveriges Roll- och Konfliktspelsförbund.”
Till: ”Föreningen är en ideell förening. Föreningen är ansluten till Sverok.”

§3 måste även tas upp till godkännande på nästa ordinarie årsmöte.

§11 Ordinarie årsmöte
Från: ”5. val av två personer att justera protokollet”
Till: ”5. val av justerare tillika rösträknare”

Från: ”6. styrelsens verksamhetsberättelse för förra året”
Till: ”6. verksamhetsberättelse för förra året”

Från: ”11. årets budget och fastställande av medlemsavgift”
Till: ”11. årets budget”

Tillagd: ”15. Inkomna motioner”, så ”Övriga frågor” och ”Mötets avslutande” har förskjutits ett steg ner i listan.

21. Övriga frågor

Mötet bordlade punkten då det inte fanns några övriga frågor.

22. Mötet avslutades 19:53