Årsmöte 2012-03-31

Plats: #kvastskaft på Wotnet

1. Mötet öppnas 18:23

2. Närvaro

 • Emmelie Gansved
 • Hedvig Strömbom
 • Johanna Warnqvist
 • Linn Boudin
 • Malin Toftefors
 • Marit Deldén
 • Matilda Ralmé
 • Robin Bergmark
 • Sanna Svensson
 • Sofia Meaden
 • Viktor Bengtsson

3. Mötets beslutsmässighet

Kallelsen skickades ut minst två veckor i förväg, så mötet anses beslutsmässigt.

4. Val av mötesordförande

Marit Deldén valdes till mötesordförande.

5. Val av mötessekreterare

Sofia Meaden valdes till mötessekreterare.

6. Val av justerare tillika rösträknare

Hedvig Strömbom och Robin Bergmark valdes till justerare och rösträknare.

7. Adjungeringar och fastställande av röstlängd

Alla närvarande är medlemmar i föreningen.

Mötet beslutade att justera röstlängden löpande när folk kommer in i eller går ur kanalen och att adjungera alla som dyker upp som inte har rösträtt.

8. Fastställande av dagordning

Mötet beslutade att byta namn från ”Fastställande av röstlängd” till ”Närvaro” samt från ”Adjungeringar” till ”Adjungeringar och fastställande av röstlängd”. Dagordningen godkändes därefter.

9. Verksamhetsberättelse

Rollspelsföreningen Kvastskaft har marknadsfört sin förening genom Facebook och Twitter under året för att kunna få fler medlemmar och stimulera de medlemmar som föreningen har. Vi arbetar även med att skriva diverse dokument så som styrdokument för att ansöka om bidrag till mini-IRL för att underlätta för våra medlemmar och hur andra rollspel med fokus på Harry Potter kan ansluta sig till föreningen än de som redan är anslutna. Fokus har främst varit på att uppmuntra till aktivt rollspelande och anordnande av olika IRL-träffar runtom i landet så att Harry Potter-intresserade kan träffas och umgås afk. Bidrag för år 2011 har även sökts.

10. Ekonomisk berättelse

Ekonomisk Berättelse 2011

Inkomster:
Ingående saldo från 2010: 8514,50 kr
Bidrag från Sverok 2011: 5675 kr
Fodring från 2011: 3242 kr

Utgifter:
Hemsidekostnader för SH och tillhörande domäner under perioden 2011: 467 kr

Tillgångar:
Konto: 16964,50 kr
Handkassa: 908 kr*
Summa tillgångar: 17872,50 kr

* Handkassan var 2010 på 908,50 kr men då femtioöringar inte längre är giltiga sänktes den med 50 öre under 2011. Kassören har sedan dess satt in handkassan på kontot, fått 1580 kr + 75 kr från Sverok och har nu 19119,50 kronor på kontot.

Mötet godkände den ekonomiska berättelsen.

11. Revisionsberättelse

En revisionsberättelse har inte inkommit, då revisorn inte gått att nå. Mötet godkände detta.

12. Ansvarsfrihet

Mötet beslutar att styrelsen är ansvarsfri för år 2011.

13. Verksamhetsplan

Mötet godkände följande verksamhetsplan för styrelsen att göra under 2012:

Styrelsen ska

 • hjälpa till i annordnadet av det redan fastställda stora SHiRL2012
 • lägga fokus på att marknadsföra föreningen
 • skriva ett utförligare styrdokument för hur man ska söka bidrag till mini-IRL
 • se över stadgarna för eventuella ändringar och lägga dessa som proposition till nästa årsmöte
 • skriva ett utförligare styrdokument kring hur nya rollspel kan ansluta sig till föreningen
 • utreda om det finns intresse att ta kontakt med andra rollspel som passar in i syftet för Kvastskaft med ambition att få dem att skriva kontrakt med föreningen

14. Motioner

Det har inte inkommit några motioner.

15. Budget

Budgetförslag 2012

Inkomster:
Ingående saldo ifrån 2011: 16964,50 kr
Bidrag från Sverok för 2012: 1655 kr
Handkassa: 908 kr

Utgifter:
SHiRL 2012: 4000 kr
Hemsidekostnader: 1040 kr
Marknadsföring: 1000 kr
Bidrag till mindre IRL-träffar: 2000 kr
Administrativa kostnader: 100 kr
Buffert till nästa år/Oförutsedda utgifter: 10979,50 kr

Mötet godkände budgeten och gav styrelsen mandat att fortlöpande ändra i budget efter behov, samt att uppdra åt styrelsen att vid större budgetändringar meddela medlemmarna om detta.

16. Val av ordförande

Sofia Meaden valdes till styrelseordförande.

17. Val av styrelse

Mötet valde följande till styrelse:

Sekreterare: Freja Dufour
Kassör: Marit Deldén
Ledamot: Hedvig Strömbom

18. Val av valberedare

Mötet beslöt att vakantsätta posterna som valberedare.

19. Val av revisor

Viktor Bengtsson valdes till revisor.

20. Övriga frågor

Mötet bordlade punkten då det inte fanns några övriga frågor.

21. Mötet avslutas 20:42