Årsmöte 2009-03-29

Plats: #kvastskaft på Wotnet

1. Mötet öppnas

2. Fastställande av röstlängd

 • Caroline Warnqvist
 • Freja Dufour
 • Johanna Warnqvist
 • Karin Elofsson
 • Marit Deldén
 • Robin Bergmark
 • Sofia Meaden
 • Victor Sjögren

3. Mötets beslutsmässighet

Kallelsen skickades ut minst två veckor i förväg, så mötet anses beslutsmässigt.

4. Val av mötesordförande

Marit Deldén valdes till mötesordförande.

5. Val av mötessekreterare

Sofia Meaden valdes till mötessekreterare.

6. Val av justerare tillika rösträknare

Caroline Warnqvist och Johanna Warnqvist valdes till justerare och rösträknare.

7. Adjungeringar

Alla närvarande är medlemmar i föreningen.

8. Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes.

9. Verksamhetsberättelse

Ingen verksamhetsberättelse har skrivits, men styrelsen redogjorde följande, vilket godkändes av mötet: Styrelsen fastställde en budget för IRL-träffar på 4500 kr och bidrog med pengar till Rollspelet Svenska Hogwarts ”SHiRL 2008”-träff i Härnösand i augusti, som anordnades av en RSFK-medlem. Styrelsen har även betalat ut ersättning för hemsida och domännamn för Svenska Hogwarts och godkänt en ökning av webhotellsutrymme samt bandbredd p.g.a. ökad trafik till sidan.

10. Ekonomisk berättelse

Budget ifrån förra året:
+1000:-

Inkomster:
Verksamhetsbidrag Sverok = 3000:-
Medlemsbidrag Sverok = 4100:-
Övrigt bidrag = 800:-

Utgifter:
Domän/Hemsida till Sofia Meaden för SHs räkning = 868:-
SHiRL 2008 = 3616,50:-
Föreningens saldo = 4415,50:-

Detta har gåtts igenom av revisor och godkänts och godkändes av årsmötet.

11. Revisionsberättelse

Undertecknade, som av Rollspelsföreningen Kvastskafts räkenskaper utsetts att granska räkenskaper och förvaltning för år 2008 får efter fullgjort uppdrag avge följande revisionsberättelse.

Jag har granskat föreningens räkenskaper och gått igenom protokoll och handlingar, som lämnar upplysningar om föreningens ekonomi och förvaltning. Inkomster och utgifter är riktigt verifierade.

Då det under revisionen inte framkommit anledning, tillstryker jag att styrelsen beviljas ansvarisfrihet för förvaltningen under verksamhetsåret 2008.

Kenneth Deldén

Mötet godkänner revisionsberättelsen.

12. Ansvarsfrihet

Mötet beslutar att styrelsen är ansvarsfri för år 2008.

13. Verksamhetsplan

Mötet godkände följande verksamhetsplan för 2009:

 1. Försöka arrangera ett nytt officiellt SHiRL i mån av pengar och intresse.
 2. Söka bidrag ifrån SVEROK.
 3. Försöka värva fler medlemmar.
 4. Skriva kontrakt mellan RFSK och Rollspelet Svenska Hogwarts.

14. Motioner

Styrelsen framlade ett förslag om stadgeändringar: Om en av dem som sitter på en post inte kan utföra den och det inte finns tid att tillkalla ett medlemsmöte och rösta fram en ny innan det är dags för årsmöte så kan styrelsen själva tillsätta ny valberedning, sekreterare och kassör.

Årsmötet godkände att styrelsen kan utse ny valberedning om det är mindre än två månader kvar innan 30 mars, och även att tillsätta fler i valberedningen om det behövs.

Originalstadga:

§10 Valberedning
För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen kan årsmötet välja en eller flera valberedare. Valbar är medlem i föreningen.

Ändrad stadga:

§10 Valberedning
För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen kan årsmötet välja en eller flera valberedare. Styrelsen kan om det är mindre än två månader kvar till 30 mars, tillsätta fler medlemmar i valberedningen om de ordinarie av någon anledning inte kan fortsätta utföra sina uppdrag. Valbar är medlem i föreningen.

Årsmötet godkände också att styrelsen kan utse en vice kassör och vice sekreterare inom sig själv om detta skulle behövas.

Originalstadga:

§8 Styrelsen
Styrelsen ansvarar för föreningens medlemslista, bidragsansökningar, medlemsvärvning, beslut som tas på årsmöten och övrig verksamhet.

Föreningens styrelse består av ordförande, kassör och sekreterare. Vid behov kan även vice ordförande och extra ledamöter väljas.

Samma person får inte ha flera poster i styrelsen.

Styrelsen väljs på årsmöte och tillträder direkt efter valet. Valbar är medlem i föreningen.

Ändrad stadga:

§8 Styrelsen
Styrelsen ansvarar för föreningens medlemslista, bidragsansökningar, medlemsvärvning, beslut som tas på årsmöten och övrig verksamhet.

Föreningens styrelse består av ordförande, kassör och sekreterare. Vid behov kan även vice ordförande och extra ledamöter väljas.

Styrelsen väljs på årsmöte och tillträder direkt efter valet. Valbar är medlem i föreningen.

Styrelsen kan inom sig själv utse vice kassör och vice sekreterare vid behov.

15. Budget

Framtida utgifter 2009 (som vi vet om):
Styrelsen har beslutat att betala ersättning på 1000:- till husägarna för vattenpumpen som förstördes under SHiRL2008.
Domän/Hemsida till Sofia Meaden för inkomna fakturor för en summa av 577:-
Föreningens saldo efter dessa väntade utgifter = 2838,50:-

Det kommer även att tillkomma ytterligare domänkostnader under sommaren, och sedan blir det inkomster i form utav bidrag från SVEROK.

Mötet godkände att ge styrelsen frihet att utöka budgeten vid behov, d.v.s. till saker som IRL-träff, frimärken, reklam och liknande som kan visa sig behövas senare under året men som inte är aktuella just för tillfället.

16. Val av ordförande
Sofia Meaden återvaldes till styrelseordförande.

17. Val av styrelse

Mötet återvalde följande till styrelse:

Sekreterare: Malin Toftefors
Kassör: Marit Deldén
Vice ordförande/Ledamot: Anna Månsson

18. Val av valberedare

Frida Gundmark och Victor Sjögren valdes till valberedare.

19. Val av revisor

Kenneth Deldén återvaldes till revisor.

20. Övriga frågor

Mötet bordlade punkten då det inte fanns några övriga frågor.

21. Mötets avslutande