Årsmöte 2008-03-30

Plats: #kvastskaft på Wotnet

1. Mötet öppnas

2. Fastställande av röstlängd

 • Alexandra Dahlberg
 • Anna-Karin Jonasson
 • Frida Gundmark
 • Caroline Warnqvist
 • Johanna Warnqvist
 • Linn Thorstensson
 • Malin Toftefors
 • Marit Deldén
 • Regina Nemeth
 • Robin Bergmark
 • Sara Ericsson
 • Sofia Carlsson

Linn Thorstensson anslöt sig 17:34, under punkt 6. Alexandra Dahlberg anslöt sig 18:05, efter punkt 9. Regina Nemeth frånvarande 17:38 (efter punkt 6) till 18:07 (efter punkt 9). Malin Toftefors anslöt sig 18:43 under punkt 13.

3. Mötets beslutsmässighet

Kallelsen skickades ut minst två veckor i förväg, så mötet anses beslutsmässigt.

4. Val av mötesordförande

Marit Deldén valdes till mötesordförande.

5. Val av mötessekreterare

Sofia Carlsson valdes till mötessekreterare.

6. Val av justerare tillika rösträknare

Anna-Karin Jonasson och Frida Gundmark valdes till justerare och rösträknare.

7. Adjungeringar

Sara Ericsson adjungeras, då hon närvarar utan att vara medlem.

8. Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes.

9. Verksamhetsberättelse

Ingen verksamhetsberättelse har skrivits, men styrelsen redogjorde följande, vilket godkändes av mötet: Föreningen är nu äntligen SVEROK-ansluten. Styrelsen har även haft ett par styrelsemöten och diskuterat vad som ska gälla för att man ska kunna söka bidrag ifrån föreningen för att anordna IRL-träffar.

10. Ekonomisk berättelse

Föreningen har nu ett bankkonto, som det finns 1000 kr på. Inga nya pengar har tillkommit eller betalats ut under 2007. Detta är godkänt av föreningens revisor.

11. Revisionsberättelse

Undertecknade, som av Rollspelsföreningen Kvastskafts räkenskaper utsetts att granska räkenskaper och förvaltning för år 2007 får efter fullgjort uppdrag avge följande revisionsberättelse.

Jag har granskat föreningens räkenskaper och gått igenom protokoll och handlingar, som lämnar upplysningar om föreningens ekonomi och förvaltning. Inkomster och utgifter är riktigt verifierade.

Då det under revisionen inte framkommit anledning, tillstryker jag att styrelsen beviljas ansvarisfrihet för förvaltningen under verksamhetsåret 2007.

Kenneth Deldén

Mötet godkänner revisionsberättelsen.

12. Ansvarsfrihet

Mötet beslutar att styrelsen är ansvarsfri för år 2007.

13. Verksamhetsplan

Mötet godkände följande verksamhetsplan för 2008:

 1. Försöka arrangera ett nytt officiellt SHiRL. Styrelsen får arbeta fram ett system för eventuellt resebidrag till IRL-träffar.
 2. Söka bidrag ifrån SVEROK.
 3. I mån av pengar, börja fixa med tröjor.
 4. Skriva kontrakt mellan RFSK och Rollspelet Svenska Hogwarts.

14. Motioner

Mötet bordlade punkten då det inte inkommit några motioner att ta upp på årsmötet.

15. Budget

Eftersom föreningen inte har några inkomster eller utgifter än så beslutade mötet att bordlägga punkten tills vidare.

16. Val av ordförande
Sofia Carlsson valdes till styrelseordförande.

17. Val av styrelse

Mötet valde följande till styrelse:

Sekreterare: Malin Toftefors
Kassör: Marit Deldén
Vice ordförande/Ledamot: Anna Månsson

Då föreningen är så pass liten bestämdes det att inte utse någon extra ledamot i år.

18. Val av valberedare

Anna-Karin Jonasson vals till valberedare.

19. Val av revisor

Kenneth Deldén återvaldes till revisor.

20. Övriga frågor

Mötet bordlade punkten då det inte fanns några övriga frågor.

21. Mötets avslutande