Årsmöte 2007-03-28

Plats: #kvastskaft på Wotnet

§ 1. Mötet öppnas

§ 2. Fastställande av röstlängd

 • Alexandra Dahlberg
 • Alexandra Rosqvist
 • Anna Månsson
 • Anna-Karin Jonasson
 • Carolina Bruseman
 • Caroline Warnqvist
 • Marit Deldén
 • Robin Bergmark
 • Sofia Carlsson

Anna Månsson lämnade mötet 18:55, efter punkt 17, men har fått loggen i efterhand för att kunna renskriva årsmötesprotokollet. Caroline Warnqvist lämnade också mötet 18:55. Anna-Karin Jonasson lämnade mötet 19:05, under punkt 18.

§ 3. Mötets beslutsmässighet

Kallelsen skickades ut minst två veckor i förväg, så mötet anses beslutsmässigt.

§ 4. Val av mötesordförande

Sofia Carlsson valdes till mötesordförande.

§ 5. Val av mötessekreterare

Anna Månsson valdes till mötessekreterare.

§ 6. Val av justerare tillika rösträknare

Marit Deldén och Robin Bergmark valdes till justerare och rösträknare.

§ 7. Adjungeringar

Ragnar Hedenskog adjungeras, då han närvarar utan att vara medlem. Han lämnade sedan mötet kl. 19:09, under punkt 18.

§ 8. Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 9. Verksamhetsberättelse

Ingen verksamhetsberättelse har skrivits, men styrelsen redogjorde följande, vilket godkändes av mötet: Styrelsen har arbetat med att fixa protokollet från grundarmötet i augusti, undersökt alternativ för att skaffa bankkonto åt föreningen och liknande som behövs för att gå med i SVEROK.

§ 10. Ekonomisk berättelse

Eftersom föreningen inte har allt påskrivet och klart har man inte kunnat öppnat ett bankkonto, och tills dess att det finns ett konto och en fast inkomst genom SVEROK har kassören varit snål med att betala ut pengar. Därför har de utgifter föreningen samlat på sig (d.v.s. de som kassören fått in kvitton för) lagts som skulder istället och är tänkta att betalas ut såfort föreningen får ett konto.

§ 11. Revisionsberättelse

Det har inte skrivits någon revisionsberättelse, då inga pengar rörts sedan föreningen grundades p.g.a. bristen av bankkonto. Mötet godkänner detta. Revisor Karin Rödström har godkänt den budget som fanns.

§ 12. Ansvarsfrihet

Mötet beslutar att styrelsen är ansvarsfri för år 2006.

§ 13. Verksamhetsplan

Mötet godkände följande verksamhetsplan för 2007:

 1. Gå med i SVEROK
 2. Skaffa bankkonto
 3. Arrangera IRL-träff(ar)

Det beslutades att frågor om reklam och att fixa tröjor åt föreningen tas upp på styrelsemöte istället.

§ 14. Motioner

Mötet bordlade punkten då det inte inkommit några motioner att ta upp på årsmötet.

§ 15. Budget

Eftersom föreningen inte har några inkomster än, eller konto eller liknande så beslutade mötet att bordlägga punkten genom att mötet röstar igenom att inte dela ut pengar till någon del i föreningen ännu. Beslut om var pengarna ska gå fattas genom ett framtida medlemsmöte.

§ 16. Val av ordförande
Alexandra Dahlberg valdes till styrelseordförande.

§ 17. Val av styrelse

Mötet valde följande till styrelse:

Sekreterare: Sofia Carlsson
Kassör: Marit Deldén
Vice ordförande/Ledamot: Anna Månsson
Ledamot: Melissa Lejman

§ 18. Val av valberedare

Robin Bergmark vals till valberedare. Ytterligare en valberedare kommer att väljas vid senare tillfälle.

§ 19. Val av revisor

Valberedningen har inte hittat någon som vill ta på sig uppdraget. Ordförande föreslog Kenneth Deldén, som accepterade uppdraget via telefon. Mötet godkände detta. Mötet ansåg att det inte var jäv att tillsätta Kenneth Deldén som revisor, eftersom det är en så pass liten förening att det inte spelar så stor roll om revisorn och kassören är far och dotter, eftersom det dels inte är några stora summor det rör sig om, och dels så fanns det ingen annan som ville ställa upp. Om detta misstycks från SVEROK, så får en ny revisor väljas på ett medlemsmöte.

§ 20. Övriga frågor

• SVEROK kräver personnummer för medlemmarna i år. Mötet bestämde att de som blivit medlemmar i år måste skicka in helt personnummer för att kunna fortsätta vara medlemmar i föreningen. Formuläret på föreningens hemsida kommer att ändras snarast för att reflektera SVEROKs medlemskapskrav.

• Alkohol- och drogpolicy på IRL-träffar. Detta är något som diskuterats på styrelsemöten tidigare, men styrelsen ville låta medlemmarna få besluta om det. Mötet beslutade att anta följande policy gällande alkohol och droger på föreningssponsrade IRL-träffar: ”Det råder totalt alkohol- och drogförbud på samtliga IRL-träffar som är sponsrade av pengar från föreningen. Personer som går iväg och dricker på annan plats får inte återvända till IRL-lokalen förrän de har nyktrat till.”

§ 21. Mötets avslutande